X
تبلیغات
زولا
ویژه دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی
پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387
پایه های استوار - عصر شکوفایی (درس ۷ و ۸ پیش دانشگاهی)

پایه های استوار

درس هفتم                                       

1 ) مشاهدات یحیی بن عفیف را درباره ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در روزهای آغاز بعثت بنویسید.

2 ) عباس بن عبدالمطلب درباره ی نماز رسول خدا به اتفاق حضرت خدیجه و امام علی علیهم السلام چه گفت؟

3 ) با گذشت نیم قرن از دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه تأثیری در سرزمین های اطراف ایجاد شد؟ 4 ) در قرن اول بعثت دامنه ی اسلام تا کدام نواحی گسترش یافت؟

5 ) در حال حاضر برای بازنگری به تمدن اسلام در کدام نکات باید تأمل داشته باشیم؟

6 ) لازمه ی گذر از دوره ی جاهلی به عصر اسلام چه بود؟

7 ) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم رسالت خود را چگونه، با چه پیامی و از کجا آغاز کرد؟

8 ) محور رسالت رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چه بود؟

9 ) در قرآن کریم دعوت تمدن های موجود به توحید چگونه به پیامبر صلی الله علیه فرمان داده شده است؟

10) در کنار دعوت به توحید، کدام نگرش مورد توجه پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم قرار گرفت و این امر چه تأثیری بر یاران و پیروان آن حضرت داشت؟

11) آیه ی 13 سوره ی حجرات به کدام یک از اقدامات رسول خدا صلی الله در تأسیس تمدن اسلامی اشاره دارد؟

12) ترجمه ی آیه ی 13سوره ی حجرات را که به مبارزه با تبعیضات نژادی و طبقاتی اشاره دارد، بنویسید.

13) وجود کدام یاران و پیروان در جمع اصحاب رسول خدا صلی الله بیانگر عدم توجه اسلام به نام و نسب است؟  14) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم بر ویرانه های کاخ اشرافیت جاهلی کدام بنا را برپا ساخت؟

15) پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به مردم درباره ی عدل چه مطالبی را می آموختند؟ 16) با تشدید درگیری اسلام با مشرکان و ستمگران خداوند چه فرمانی به رسول خدا صلی الله ابلاغ فرمود؟

17) آرمان رسول خدا صلی الله در برقراری عدالت اجتماعی چه بود و در این رابطه چه اقداماتی کردند؟

18) چرا جامعه ی معاصر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به عصر جاهلیت نامیده می شود؟

19) برخی از نشانه ها و مظاهر جهل و خرافه پرستی در دوره ی جاهلی را بنویسید.

20) اقدامات پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با تکیه بر قرآن کریم در از بین بردن آداب جاهلی چه بود؟

21) اولین آیات نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم حاکی از کدام حقیقت است؟ 22) ترجمه ی  آیه ی 9 سوره ی زمر را بنویسید. «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون إنّما یتذکر أولوا الالباب»

23) کدام عوامل موجبات شکست سد جاهلیت و خرافه گرایی را فراهم آورد؟ 24) وضعیت علم آموزی در ایران هم عصردوره ی جاهلی چگونه بود؟

25) دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در رابطه با علم آموزی چیست؟ 26) دیدگاه جامعه ی جاهلی درباره ی جهان چه بود؟

27) اقدامات رسول خدا صلی الله برای اصلاح نگرش مردم عصر جاهلی درباره ی انسان و جهان را بنویسید.

28) هدف پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم از تبلیغ نگرش خود درباره ی جهان چه بود؟ 29) ویژگی های انسان های تربیت شده در مکتب پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟

30) خداوند کدام دیدگاه را در آیه ی 32 سوره ی أعراف اعلام فرموده است؟

31) کدام موارد از سوی خداوند در آیه ی 33 سوره ی أعراف به عنوان حرام معرفی شده است؟

32) وضعیت فردی و اجتماعی زنان را در عصر جاهلی بررسی کنید.

33) برنامه ی رسول خدا صلی الله در إحیای منزلت زن چه تحول عمیقی را در جامعه ی جاهلی به وجود آورد؟

34) آیه ی 97 سوره ی نحل درباره ی یکسانی مقام زن و مرد چه فرمایشی دارد؟  

عصر شکوفایی

درس هشتم                                      

1 ) هر تمدنی نتیجه ی چیست؟
2 ) عظمت هر تمدن وابسته به چیست؟

3 ) چگونه می توان از گذشته عبرت گرفت؟

4 ) نیاکان ما به چه میزان به اندیشه و تفکر توجه داشته اند؟

5 ) پرسشگری جزو کدام آموزش ها در اسلام بوده و در کدام حوزه ها جریان داشته است؟

6 ) نیاکان ما در جهان اسلام علوم بشریرا به چند شاخه توسعه دادند و اقدامات آنان در شهرها چه بود؟

7 ) اشتیاق به علم آموزی چگونه درکلام دانشمندان اروپایی توصیف شده است؟

8 ) موقعیت دانشگاه های اسلامی در نزد اروپاییان چگونه بود؟

9 ) وضعیت کتابخانه های مسلمانان پیش ازاختراع صنعت چاپ را بررسی کنید.

10) برخی از دانشگاه های جهان اسلام را نام برده وضعیت آن ها را به طور کلی توضیح دهید11) دانش مسلمین دربرگیرنده ی کدام حوزه ها بوده است؟

12) کدام رشته ها در تاریخ اسلام توسعه ی فراوان یافت؟

13) تمدن قرون وسطایی مسیحی را با اندیشه ی مسلمانان مقایسه کنید.

14) موقعیت علمی شخصیت های مقابل را بررسی کنید: الف- ابونصر فارابی  ب- ابوعلی سینا 

15) برخی از دانشمندان بزرگ اسلامی در رشته های فلسفه و کلام را نام ببرید. 16) سخن ملا صدرای شیرازی را در هماهنگی میان دین و تفکر عقلی بنویسید.

17) اقدامات دانشمندان مسلمان در شاخه ی ریاضی را بنویسید.

18) شخصیت استثنایی مسلمان در تاریخ ریاضی کیست و چه اقداماتی انجام داده است؟

19) سایر ریاضیدانان بزرگ اسلامی و اقدامات آنان را نام ببرید.

20) وضعیت مسلمانان را درامورمربوط به بهداشت و سلامتی توضیح دهید.

21) سوابق محمد بن زکریای رازی را در علم پزشکی بنویسید.

22) منظور از امیر پزشکان کیست؟ اعتبار علمی کتب وی را بررسی کنید.

23) نظریات و تحقیقات ابتکاری این سینا در زمینه های مختلف را توضیح دهید.

24) وضعیت پزشکان مسلمان را در جراحی شرح دهید.
25) اولین بیمارستان مسلمانان در چه سالی، در کجا و با استفاده از کدام تجربه ساخته شد؟
26) وضعیت کلی اولین بیمارستان مسلمین چگونه بود و محل بنای آن چگونه انتخابشد؟
27) وضعیت بیمارستان قاهره را توصیف کنید.

28) دانشمند مسلمان علم گیاه شناسی کیست؟ توضیح دهید.

29) نظر گوستاو لوبون را درباره ی مؤسس علم شیمی بنویسید.

30) درباره ی هر یک از دانشمندان زیر مختصری توضیح دهید:

الف- جابر بن حیان               ب- ابوریحان بیرونی             ج- ابوسعید سجزی               

31) اقدامات مسلمین در ستاره شناسی چه بود و نخستین تأثیر تمدن اسلامی در این رشته مربوط به چیست؟

32) کدام تلاش همپای تلاش های علمی، از جلوه های زیبای تمدن اسلامی محسوب می شود؟

33) در چه صورت درخت علم و معرفت و اخلاق شکوفا و بارور می گردد؟

34) عطش مسلمانان برای دریافت و تبیین معارف قرآن آنان را به چه اقدامی وا می داشت؟

35) علم تفسیر چگونه شکل گرفت؟ برخی از مفسران تاریخ اسلام را نام ببرید.

36) چرا جمع و تدوین حدیث در نزد مسلمانان اهمیت زیادی داشت؟

37) بنا به نقل افراد چند نفر از رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم حدیث نقل کرده اند؟ توضیح دهید

38) اولین تنظیم کننده ی کتاب در جمع احادیث پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم کیست؟

39) درباره ی علم حدیث شناسی  و علم فقه توضیح دهید.

40) برای به دست آوردن احکام و قوانین از منابع مرتبط یک فقیه باید با در کدام علوم تخصص داشته باشد؟

41) تدوین قوانین فردی و اجتماعی توسط فقها چه تأثیری بر نظام زندگی دارد؟

42) جرج برنارد شاو، نویسنده ی معروف انگلیسی، درباره ی فقه اسلامی چه می گوید؟

43) زندگی سیاسی و روابط اجتماعی پیامبر صلی الله بر چه اساسی بنا شده بود و چه آموزشی در این رابطه به مردم داده بودند؟

44) حاکمان اموی و عباسی پس از رحلت پیامبر صلی الله چه شیوه ای را در حکومت پیش گرفتند؟

45) کدام عوامل باعث شد تا ستمگران برخی ظواهر را مراعات کنند؟

46) قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید با کدام هدف و چه تأثیری صورت گرفت؟

47) حاکمان اموی و عباسی با چه مزاحمت هایی و از سوی چه کسانی مواجه بودند؟

48) دوران حکومت بنی امیه چگونه به پایان رسید؟

49) هدایت اهل بیت پیامبر صلی الله در زنده نگه داشتن سیره ی آن حضرت، چه تأثیری بر حاکمان عباسی داشت؟

50) مبارزات سیاسی قبل از ظهور اسلام را با مبارزات سیاسی دوره ی اسلامی مقایسه کنید

51) اقدامات ننگین حاکمان بنی امیه و بنی عباس را که موجب کاهش استیلای اسلام گردید بیان کنید.

52) برخی آثار با برکت تمدن اسلامی را تا قرن هشتم ذکر کنید.

53) شیوه ی حکومتی امویان و عباسیان به چه چیز منجر شد؟

54) دو تهاجم بزرگ بر پیکره ی جهان اسلام در کدام دوران و از کدام نواحی صورت گرفت؟

55) تهاجم امپراطوری روم از چه سالی، با چه انگیزه ای  و با هجوم به کدام مناطق آغاز شد؟

56) نتیجه ی جنگ های صلیبی رومیان با مسلمین چه بود؟

57) کدام ویژگی در حمله ی مغولان به مرکز و شرق جهان اسلام، مانع از تجدید حیات تمدن اسلامی شد؟

58) فرمان چنگیز مغول به نیروهایش در تخریب ایران اسلامی چه بود؟

59) سرگذشت تلخ شهرهای سمرقند، خوارزم، بلخ، مرو و نیشابور در حمله ی مغول را توصیف کنید.

60) ویرانگری های مغولان به جز در شهرهای مذکور کدام شهرهای دیگر را در بر گرفت؟

61) ویژگی دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با نزول قرآن از کدام جنبه قابل تأمل است؟

62) دومین اثر هنری – ادبی اسلام چیست؟

63) محور هنر و ادب تمدن اسلامی چیست؟

64) جلوه گاه اصلی انواع گوناگون هنر و ادب در تمدن اسلامی چیست و کدام هنرها در آن ها جلوه کرده است؟

65) جایگاه شعر در تمدن اسلامی چیست؟

66) جایگاه شعر فارسی د رجهان امروز را بررسی کنید67) توجه شاعران غزلسرا به عشق حقیقی چگونه در اشعار آنان تجلی کرده است؟ مثال بزنید.

68) در بنای باشکوه مساجد چگونه می توان تلاقی دین و هنر را مشاهده کرد؟

69) در هنر اسلامی به کدام اصول توجه ویژه ای شده است؟

70) تاریخچه ی تمدن اسلامی را از آغاز تا افول آن به طور خلاصه بیان کنید.

71) چه عواملی زمینه ساز افول تمدن اسلامی گردید؟

72) امام علی علیه السلام، به فرزندان گرامیش و هر مسلمانی که وصیت نامه ی آن حضرت را می خواند چه سفارشی در مورد قرآن کرده اند؟


www.irLearn.com

X
تبلیغات
زولا

*
*
*
*
*
*
*

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ