ویژه دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی
پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387
تست معارف اسلامی پیش دانشگاهی

معارف اسلامی پیش دانشگاهی  درس اول : آبشار نور

 

1 - مخاطب عبارت قرآنی « انتم الفقراء الی الله » چه کسانی هستند؟

1) مومنین                            2) همه ی مردم                 3) مشرکین                   4) مسلمین 

  2 - رابطه ی جهان با خداوند بیش تر مشابه کدام رابطه است ؟

1) ساعت با سازنده ی آن                              2) پرتو های نور با منبع نور

3) گیرنده ی ثروت با دهنده ی ثروت               4 ) اتومبیل با سازنده ی آن 

  3 - ترجمه ی عبارت قرآنی : « و یأت بِخََلْقٍ جدیدٍ » مطابق با کدام گزینه است ؟

1) و همواره در حال آفرینش مجدداست .              2) و او شما را دوباره خواهد آفرید.

3) اگر می توانید ، بیافرینید                             . 4) و خلق جدیدی می آورد . 

  4 - عبارت قرآنی : « ان یشأ یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ » بیش از همه بیان گر کدام گزینه است ؟

1) رحیم               2) قادر                 3) شاکر                   4) حمید 

  5 - بیت : « ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش » بیان گرکدام یک از راه های خداشناسی است ؟

1) راه فطرت            2) برهان نظم             3) درک نیازمندی جهان به خداوند           4) برهان علیت 

  6 - از کدام عبارت قرآنی این مفهوم برداشت می شود که انسان ها در هستی خود به اراده ی خداوند وابسته اند؟

1) سنریهم ء ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم

2) فاینما تولوا فثم وجه الله

3) ان الله ربی و ربکم فاعبدوه

4) ان یشا یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ 

  7- وقتی می گوییم منظومه ی شمسی حقیقت دارد منظور این است که :

1) موجود است و واقعیت دارد .

2) ذاتش مساوی با موجود بودن نیست .

3) حق بودن خود را از خدا می گیرد.

4) بر اساس نظم آفریده شده است. 

  8 - کدام یک از ابیات زیر ، راه نیازمندی را « درک نیازمندی جهان به خداوند » بیان می کند ؟

1) یار بی پرده از در دیوار/ در تجلی است یا اولی الابصار

2) ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش

3) نخست دیده طلب کن ، پس آنگهی دیدار/ از آن که یار کند جلوه بر اولوا الابصار

4) پرده ندارد جمال غیر صفات جلال / نیست براین رخ نقاب، نیست براین مغز پوست 

  9 - این سوال که « آیا موجودات جهان به جای اینکه اکنون هستند و می توانستند نباشند» ناشی از چه نوع تفکری است ؟

1) تفکری عمیق در موجودات جهان

2) تفکری سطحی درباره ی مخلوقات

3) تفکر مادی

4) تفکر غیر منطقی و غیر معقول 

  10- کدام یک از عبارات قرآنی زیر بیش از همه بر قادر بودن خداوند متعال دلالت دارد ؟

1) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله

2) و ما ذلک علی الله بعزیز

3) اولم یکف بربک انّه علی کل شیءٍ شهیدٍ

4) فاینما تولوا فثم وجه الله 

  11 - بر اساس مفهوم کدام آیه ی شریفه انسان ها در هستی خود به اراده ی خدا وابسته اند ؟

1) و نحن اقرب الیه من حبل الورید

2) اولم یکف بربک انه علی کل شیءٍ شهیدٍ

3) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله

4) و ما لهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه احداً 

  12 - درعبارت قرآنی : « و ما ذلک علی الله بعزیزٍ» واژه ی عزیز به کدام مفهوم است ؟

1) شکست ناپذیر

2) قدرتمند

3) دشوار

4) بی نیاز 

  13 - خداوند در قرآن کریم برای بیان وابستگی هستی انسان ها به اراده ی خداوند از کدام تعبیر استفاده کرده است ؟

1) مسکین

2) فقیر

3) عزیز

4) یتیم 

  14 - آیات شریفه ی : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید ان یشأ یذهبکم و یأتِ بخلقٍ جدیدٍ......» در رابطه با کدام یک از راه های خداشناسی می باشد؟

1) برهان علیت

2) راه فطرت

3) برهان نظم

4) درک نیازمندی پدیده ها و خداوند

15 - از عبارت قرآنی : « ان یشاء یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ » کدام مطلب برداشت می شود؟

1) از راه تفکر درخود می توان به حقانیت خداوند رسید.

2) انسان در عمق وجود خود حضور خداوند را درک می کند.

3) هر چیزی پیش از این که نمایش دهنده ی خود باشد نشان دهنده ی خالق خداست .

4) انسان ها در هستی خود به اراده ی خداوند وابسته اند.

16 - در آیه ی شریفه ی : « یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله .....» پس از این که صفت « فقر» به انسان ها نسبت داده شده خداوند با چه صفاتی معرفی گردیده است؟

1) غنی و حمید

2) عزیز و غنی

3) حمید و مجید

4) شهید و حق

17 - ترجمه ی عبارت قرآنی :« و ما ذلک علی الله بعزیزٍ» مطابق با کدام گزینه است؟

1) و این برای خدا دشوار نیست.

2) و خداوند شکست ناپذیر است.

3) و خداوند بر انجام امور توانا است.

4) و هیچ گاه از رحمت خدا مایوس نشوید.

18 - بیت : « ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش » بیان گرکدام مطلب است؟

1) نیازمندی موجودات به خداوند اختصاص به مرحله ی پدید آمدن آن ها دارد.

2) هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند دیگری است.

3) خداوند بدون هیچ واسطه ای در هر چیزی مشهود و هویدا است .

4) از راه تفکر در خود و جهان می توان به حقانیت خداوند پی برد .

19 - اگر موجود بودن جزء ذات ما قرار داشت آن گاه ..........

1) پدیده بودیم و از غیر خود بی نیاز

2) می توانستیم باشیم و می توانستیم نباشیم .

3) از پدیده بودن خارج می شدیم .

4) ذات ما مساوی با موجود بودن نبود.

20 - از آن جا که وجود انسان و سایر موجودات جهان به خداوند است ، قرآن به ترتیب چه صفاتی را به خداوند و انسان نسبت داده است ؟

1) حمید ظلوم

2) عزیز جهول

3) غنی حمید

4) غنی فقیر

21 - عبارت : « اگر خدا اراده کند می تواند هستی ما را بگیرد و مخلوقات دیگری را به جای ما بیاورد.» با کدام یک از عبارات قرآنی زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟

1) فاینما تولوا فثم وجه الله

2) ان یشاء یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ

3) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله

4) اولم یکف بربک انه علی کل شیءٍ شهید

22 - در جمله ی « منظومه ی شمسی حقیقت دارد.» معنای « حقیقت » کدام است؟

1) درست بودن

2) موجود بودن

3) ارزشمند بودن

4) برتری داشتن

23 - درکدام یک از جملات زیر مقصود از « حق » و « حقیقت » ارزشمند بودن است ؟

1) منظومه ی شمسی حقیقت دارد .

2) این سخن حق است.

3) عدالت اجتماعی حق است .

4) مرگ حق است.

24 - کدام یک از جملات زیر در رابطه با ویژگی های « پدیده » صحیح است؟

الف - هستی اش از ذاتش سرچشمه نمی گیرد .

ب - ذاتش مساوی با موجود بودن نیست .

ج - حقیقتش مساوی با موجود بودن است.

د - به خود متکی است و از غیر خود بی نیاز

1) ب و ج

2) الف و ب

3) الف و د

4) ب و د

25 - یک چیز در چه صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست؟

1) در صورتی که ذاتش مساوی با موجود بودن باشد.

2) در صورتی که وجودش از ذاتش سرچشمه نگیرد.

3) در صورتی که بین صفات و ذاتش دوگانگی وجود داشته باشد .

4) در صورتی که افعالش از ذاتش سرچشمه بگیرد.

26- به ترتیب در جملات « الف » و « ب » حق به کدام معنا می باشد؟

الف این سخن حق است .

ب - عدالت اجتماعی حق است.

1) ارزشمند بودن واقعیت داشتن

2) واقعیت داشتن درست بودن

3) درست بودن ارزشمند بودن

4) درست بودن واقعیت داشتن 

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس دوم : یگانه ی بی همتا

 

درس دوم : یگانه ی بی همتا

  پرسش های چهار گزینه ای

1- کدام یک از شاخه های توحید افعالی نیست ؟

1) توحید درعبادت

2) توحید در مالکیت

3) توحید در ولایت

4) توحید در ربوبیت 

2 - توحید در ربوبیت و توحید در ولایت به ترتیب از شاخه های کدام مرتبه ی توحید است ؟

1) توحید ذاتی – توحید افعالی

2) توحید صفاتی – توحید ذاتی

3) توحید افعالی – توحید ذاتی

4) توحید افعالی – توحید افعالی 

  3 - اعتقاد به چند خدا برای پدیده های مختلف طبیعی نمونه ای از چیست؟

1) شرک صفاتی

2) شرک افعالی

3) شرک عبادی

4) شرک ذاتی 

  4 - کدام یک از شاخه های توحید افعالی است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید در صفات

3) توحید در عبادت

4) توحید در مالکیت 

  5 - عبارت قرآنی : « ..... ما لهم من دونه من ولی » به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید صفاتی

4) توحید عبادی 

  6 - کدام یک از جملات زیر در ارتباط با توحید افعالی است ؟

1) خداوند در ذات خود یکتاست و مثل و مانند ندارد .

2) خداوند در کارهای خود نیاز به هیچ موجودی ندارد.

3) میان ذات خداوند و صفات او دوگانگی نیست.

4) پدید آورنده ی هستی که خود پدیده نباشد یکی است. 

  7 - کدام یک از عبارات یا آیات زیر به توحید افعالی دلالت دارد؟

1) لا اله الا الله

2) یحول الله و قوته اقوم و اقعد

3) قل هو الله احدٌ

4) و لم یکن له کفواً احد 

  8 - کدام یک از جملات زیر اشاره به توحید افعالی دارند ؟

الف – پدید آورنده ی هستی که وجودش را از دیگری نگرفته باشد یکی است.

ب - قانون مندی های حاکم بر جهان و روابط میان پدیده ها ناشی از اراده ی خداست.

ج - صفات خداوند چیزی علاوه بر ذاتش نیست.

د – همه ی حوادث ، حرکات ، تاثیر و تاثرات از خداست .

1) الف و ج

2) ب و ج

3) الف و د

4) ب و د 

  9 - شرک ذاتی یعنی اعتقاد به این که .............

1) غیر از خدا موجودات دیگری در اداره ی جهان با خدا شریک اند.

2) صفات خدا چیزی جدا از وجود خداست .

3) دو یا چند خدا که هیچ کدام مخلوق نیستند ، هر کدام خالق بخشی از جهان می باشند.

4) خداوند جهان را آفریده ، اما دیگری را هم در مالکیت آن شریک خود قرار داده است . 

  10 - این که خداوند مثل و مانند ندارد ، بیان گر کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید عملی

2) توحید ذاتی

3) توحید افعالی

4) توحید صفاتی 

  11 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر بر توحید افعالی دلالت دارد ؟

1) لا اله الا هو فاعبدوه

2) و لم یکن له شریک فی الملک

3) قل هو الله احد

4) لیس کمثله شیء 

  12 - عبارت : « اگر به جای خدا ، چند خدا وجود داشته باشد ، هر کدام از آنها کمالاتی را که دیگرا ن دارند ندارد و بدین ترتیب ناقص و محدود می شود و نیاز به خالق پیدا می کند » بیان گر چیست ؟

1) استدلال عقلی برای اثبات توحید افعالی

2) گرایش فطری به توحید افعالی در انسان

3) گرایش فطری به توحید ذاتی در انسان

4) استدلال عقلی برای اثبات توحید ذاتی 

  13 - کدام یک از عبارات زیر در ارتباط با توحید ذاتی است ؟

1) خداوند مثل و مانند ندارد .

2) هیچ موجودی در کارهای خود مستقل از خدا نیست .

3) خداوند در کارهایش بی نیاز از مخلوقات است .

4) صفات خداوند چیزی علاوه بر ذاتش می باشد . 

  14 - عبارت : « بحول الله و قوته اقوم و اقعد » در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید عبادی

15 - در عبارت قرآنی : « و لم تکن له صاحبة » چه چیزی از خداوند نفی شده است ؟

1) فرزند

2) همسر

3) شریک

4) مشاور

16 - گرایش انسان به یک مبدأ و منشأ قدرت در جهان گرایشی است ............

1) غریزی

2) فطری

3) طبیعی

4) عقلانی

17 - انسجام و ارتباط غیر قابل گسست میان مجموعه ی اجزای جهان در تقابل با کدام است ؟

1) توحید ذاتی

2) گرایش فطری به مبدأ یگانه

3) شرک ذاتی

4) شرک عملی

18 - کدام گزینه شامل شاخه های توحید افعالی می باشد ؟

1) توحید درمالکیت – توحید در عبادت – توحید در صفات

2) توحید در ولایت – توحید در ربوبیت – توحید در عبادت

3) توحید در ذات – توحید در مالکیت – توحید در عبادت

4) توحید در مالکیت – توحید در ولایت – توحید در ربوبیت

19 - این که هیچ موجودی در کارهای خود بی نیاز و مستقل از خداوند نیست به کدام یک از مراتب توحید اشاره می کند ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید عبادی

20 - بر اساس توحید افعالی ..............

1) هر گونه اثر از موجودا ت سلب می شود .

2) خالق جهان هستی که وجودش را از دیگری نگرفته باشد یکتا ست و مثل و مانند ندارد .

3) مخلوقات دارا ی آثار هستند ولی قدرت تاثیر را از خداوند دارند .

4) موجودات در کارهای خود مستقل از خداوند هستند .

21 - عبارت قرآنی : « و لم یکن له شریک فی الملک » در رابطه با کدام است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید در ولایت

3) توحید در ربوبیت

4) توحید در مالکیت

22 - کدام گزینه از عبارا ت یا ایات زیر بر توحید افعالی دلالت ندارد؟

1) و لم یکن له کفواً احد

2) و لم یکن له شریک فی الملک

3) و ما لهم من دونه من ولی

4) بحول الله و قوته اقوم و اقعد

23 - ترجمه ی عبارت قرآنی «برای آنان سرپرستی جز او نیست» به کدام مورد اشاره دارد؟

1) توحید در ربوبیت از شاخه های توحید افعالی

2) توحید در ولایت از شاخه های توحید افعالی

3) توحید در ربوبیت از شاخه های توحید ذاتی

4) توحید در ولایت از شاخه های توحید ذاتی

24 - کدام عبارت صحیح است؟

1) خدنوند اجازه ی هیچ نوع مالکیتی به مخلوقات خود نمی دهد.

2) مالکیت مخلوقات در طول مالکیت خدا نیست.

3) مالکیت مخلوقات در کنار مالکیت خدا نیست ، بلکه نسبت به مخلوقات دیگر است.

4) خداوند اجازه ی مالکیت به مخلوقات خود می دهد که این مالکیت در کنار مالکیت خداست.

25 - عبارت قرآنی «ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید عبادی

4) توحید افعالی

26 - این که انسان در کنار تدبیر الهی ،برای تدبیر خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند نشان دهنده ی چیست؟

1) شرک ذاتی

2) شرک در مالکیت

3) شرک در ربوبیت

4) شرک در ولایت

27 - پایه واساس اعتقادات دینی در اسلام چیست؟

1) معاد

2) عدل

3) نبوت

4) توحید

28 - کدام یک مانند روحی در پیکره ی معارف دینی حضور دارد وبه آن حیات می بخشد؟

1) نگرش عقلانی

2) فصاحت وبلاغت

3) نگرش توحیدی

4) اعتقاد دینی

29 - مبارزه ی میان حق و باطل ، همان تقابل بین ................ و ................ است.

1) توحید – شرک

2) عقل – وحی

3) یقین – تردید

4) روح – جسم

30 - کدام یک جهت دهنده ی سایر اعتقادات و نیز اعمال ما در زندگی است؟

1) اعتقاد به معاد

2) اعتقاد به توحید

3) اعتقاد به اصالت انسان

4) اعتقاد به عدل الهی

31 - زنده ترین مسِِأ له ی پیش روی انسان ها در دنیای امروز چیست؟

1) مبارزه با اختلاف طبقاتی

2) درگیری پیروان ادیان الهی

3) انسان شناسی

4) درگیری توحید با شرک

32 - عبارت قرآنی «لیس کمثله شیء» بیان گر کدام یک از مراتب توحیدی است؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید عبادی

4) توحید صفاتی 

33 - اعتقاد به خدایانی مانند خدای باد ، خدای آتش و خدای باران ، بیان گر کدام یک از مراتب شرک است؟

1) شرک افعالی

2) شرک عملی

3) شرک ذاتی

4) شرک صفاتی 

  34 - کدام اعتقاد بیان گر شرک ذاتی نمی باشد ؟

1) چند خدا که هیچ کدام مخلوق نیستند ، هر کدام خالق بخشی از جهان باشند.

2) انسان در کنار تدبیر الهی برای تدبیر خود حساب جداگانه ای باز کند .

3) اعتقاد به خدای نور و خدای ظلمت

4) چند خدا که هیچ کدام مخلوق نیستند ، به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند. 

  35 - کدام یک از اسماء الهی بیان گر توحید ذاتی است ؟

1) حکیم

2) ربّ

3) مدبّر

4) احد 

  36 - این که خداوند در خلق جهان نیازمند شریک نیست ، نشان دهنده ی کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید عملی 

  37 - به ترتیب اسماء الهی « ربّ» و « احد» در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید می باشد؟

1) توحید افعالی – توحید ذاتی

2) توحید ذاتی – توحید صفاتی

3) توحید افعالی – توحید افعالی

4) توحید ذاتی – توحید افعالی 

  38 - این موضوع که خداوند است که آثار را به مخلوقات خود عنایت کرده است ، بیان گر کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید عبادی

3) توحید افعالی

4) توحید صفاتی 

  39 - اگر خداوند اجازه ی مالکیت به مخلوقات خود می دهد ، این مالکیت ..............

1) در طول مالکیت خداوند نیست .

2) در کنار مالکیت خداوند نیست .

3) در کنار مالکیت خداوند است.

4) نسبت به مخلوقات دیگر نمی باشد . 

  40 - این که هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شایسته ی اوست ، بیان گر کدام یک از مراتب توحید است؟

1) توحید در ولایت

2) توحید در ربوبیت

3) توحید در مالکیت

4) توحید در عبادت 

  41 - جمله ی « خداوند در همه حال ، ولّی مخلوقات است .» در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید صفاتی

4) توحید عملی 

  42 - اعتقاد به این که خداوند در مالکیت خداوند دیگری را شریک خود قرار داده ، چه نوع شرکی می باشد ؟

1) شرک ذاتی

2) شرک در ربوبیت

3) شرک عملی

4) شرک افعالی 

  43 - اعتقاد به این که قانونمندی های حاکم برجهان و روابط میان پدیده ها و ناشی از اراده ی اوست ، بیان گر کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید عبادی

3) توحید افعالی

4) توحید صفاتی 

  44 - آیه ی شریفه ی : « افرایتم ما تحرثون ء انتم تزرعونه ام نحن الزارعون » خطاب به چه کسانی است ؟

1) کسانی که تسلیم فرمان خدا شده اند .

2) کسانی که سر به طغیان برداشته و خود را مستقل از خدا دیده اند .

3) کسانی که خود و نیرو و توانشان را از خدا می دانند .

4) کسانی که زبان به طعن و انتقاد از نظام هستی گشوده اند. 

  45 - از دیدگاه حضرت علی (ع) عالی ترین مرتبه ی توحید کدام است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید در مالکیت 

  46 - کدام گزینه در ارتباط با توحید صفاتی نادرست است ؟

1) صفات خداوند چیزی غیر از ذاتش می باشد .

2) میان ذات خداوند و صفات او جدایی نیست .

3) میان صفات خداوند با یک دیگر جدایی و دوگانگی نیست.

4) صفات خداوند عین ذات اوست .

47 - عبارت :« هرحرکتی که درجهان رخ می دهد از خداست و کسی با او شریک نیست » در رابطه با کدام یک از مراتب توحید نیست ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید عبادی

48 - به ترتیب عبارات : « و لم یکن له کفواً احدٌ» و « لا حول و لا قوة الّا بالله العلی العظیم » با کدام یک از مراتب توحید ارتباط دارد ؟

1) توحید افعالی – توحید عبادی

2) توحید عملی – توحید افعالی

3) توحید ذاتی – توحید عملی

4) توحید ذاتی – توحید افعالی

48 - این موضوع که بت پرستان مکه و مدینه در زمان پیامبر(ص) برای بت ها قربانی می کردند تا آن ها یاریشان کنند ، نشان دهنده ی کدام یک از مراتب شرک در آن ها بود؟

1) شرک ذاتی

2) شرک افعالی

3) شرک عبادی

4) شرک صفاتی

50 - کدام یک از عبارات زیر نشان دهنده ی شرک افعالی است ؟

1) اعتقاد به این که دو و یا چند خدا به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند .

2) اعتقاد به این که میان ذات خدا و صفات او دوگانگی وجود دارد .

3) اطاعت از غیر خدا و انجام کارها برای رضای دیگری

4) اعتقاد به این که خداوند بعضی از کارهای جهان را به دیگری واگذار کرده است .

51 - عبارت : « هیچ موجودی در پیشگاه خدا صاحب هیچ چیزی نیست و همه فقیر الی الله هستند .» به کدام یک از مراتب توحیدی اشاره دارد ؟

1) توحید افعالی

2) توحید ذاتی

3) توحید عملی

4) توحید صفاتی

52 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر نفی کننده ی شرک افعالی است ؟

1) قل هو الله احد

2) لیس کمثله شیء

3) و لم یکن له شریک فی الملک

4) ایاک نعبد و ایاک نستعین

53 عبارت : « هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شایسته ی اوست » در رابطه با کدام یک از مراتب توحید است؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید عبادی

4) توحید افعالی

54 - اعتقاد به این که خداوند بخشی از ولایت خود را به دیگری واگذار کرده است چه نوع شرکی است ؟

1) شرک افعالی

2) شرک عبادی

3) شرک ذاتی

4) شرک صفاتی

55 - عبارت : « زارع حقیقی درختان و گیاهان خداست » بیان گر کدام یک از مراتب توحیدی است ؟

1) توحید افعالی

2) شرک عبادی

3) شرک ذاتی

4) شرک صفاتی

56 - عبارت : « انسان و تدبیرش همه از آن خدا و تحت تدبیر خداست » نشان دهنده ی کدام یک از مراتب توحیدی است ؟

1) توحید صفاتی

2) توحید نظری

3) توحید عملی

4) توحید ذاتی

57 - کدام یک از آیات زیر توحید در ربوبیت و تدبیر می باشد ؟

1) بدیع السماوات والارض انی یکون له ولد

2) ما لهم من دونه ولیّ

3) افرایتم ما تحثرون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

4) و لم یکن له شریک فی الملک

58 - عبارت قرآنی : « ذلک الله ربّکم » به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید در ولایت

3) توحید افعالی

4) توحید عملی 

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس سوم : حقیقت بندگی

 

درس سوم : حقیقت بندگی

  پرسش های چهار گزینه ای

  1 - عبارت قرآنی : « اتخذوا اخبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسیحَ بنَ مریم » به کدام اشاره دارد ؟

1) راهبا ن مسیحی ، حضرت عیسی (ع) را به جای خدا به الوهیت می گرفتند .

2) دانشمندان و راهبان به انکار حضرت مسیح (ع) پرداختند .

3) حضرت مسیح (ع) با دانشمندان یهودی به مبارزه برخاست .

4) برخی اهل کتاب ، دانشمندان و راهبان را به جای خدا به الوهیت می گرفتند . 

  2 - واژه ی « احبار» در آیه ی شریفه ی « اتخذوا احبارهم و رهبانهم.......... »به کدام معنا است ؟

1) راهبان

2) جاهلان

3) مسیحیان

4) دانشمندان 

  3 - عبارت قرآنی : « و ما اُمروا الا لیعبدوا الهاً واحداً » در رابطه با کدام یک از مراتب توحیدی است ؟

1) توحید افعالی

2) توحید صفاتی

3) توحید عملی

4) توحید نظری 

  4 - ترجمه ی عبارت قرآنی : « و لا تدعُ مع الله الهاً ءاخر» مطابق کدام گزینه است ؟

1) معبودی جز خدای یگانه نیست .

2) آن ها مأمورند که تنها خدای یگانه را بپرستند .

3) سرپرستی جز خدای واحد برای خود بر نگزینند .

4) مخوان با خداوند معبود دیگری را . 

  5 - کدام یک از عبارات زیر بیان گر توحید ذاتی می باشد ؟

1) شناخت خداوند به یگانگی

2) شناخت خداوند به عنوان تنها مدبرجهان

3) شناخت خداوند به عنوان تنها مالک هستی

4) شناخت خداوند به عنوان تنها ولی هستی 

  6 - کدام یک از آیات زیر در ارتباط با توحید عملی نمی باشد ؟

1) ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

2) و ما امروا الا لیعبدوا الهاً واحداً لا اله الا هو

3) افرایتم ما تحثرون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

4) و لقد بعثنا فی کلِّ امةٍ رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاّ غوت 

  7 - در عبارت قرآنی : « الا لله الدّین الخالص » مقصود از دین خالص چگونه دینی است ؟

1) با تفکر

2) بدون شرک

3) با خشوع

4) بدون کفر 

  8 - ترجمه ی : « و هو محسنٌ » در آیه ی شریفه ی « و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن ٌ......» چیست ؟

1) و او انسان نیکوکاری است .

2) اگر خوش خلق باشد.

3) اگر مورد تحسین قرار گیرد .

4) در حالی که نیکوکار باشد.

9 - عبارت قرآنی : « و الیه ترجعون » مرتبط با کدام موضوع است ؟

1) توحید نظری

2) شرک عملی

3) معاد

4) نبوت

10 - عبارت قرآنی : « اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً .......» بیان گرکدام موضوع است ؟

1) نمونه ای از شرک عملی

2) امر به توحید نظری

3) نمونه ای از توحید عملی

4) نهی از شرک نظری

11 - قرآن درمورد چه کسی فرموده : « فقد استمسک بالعروة الوثقی » ؟

1) کسی که اعمال صالح انجام دهد.

2) کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکو کار باشد .

3) کسی که در راه خدا انفاق کند و آن را با منت گذاشتن تباه نسازد .

4) کسی که جان و مالش را در راه خدا تباه کند .

12 - واژه ی « زلفی » در عبارت قرآنی :« ما نعبدهم الّا لیقربونا الی الله زلفی » به کدام معنا است ؟

1) دوری

2) قرب و منزلت

3) اندک

4) دشمنی

13 - در آیات ( الف ) و ( ب ) به ترتیب واژه ی « وجهه » در رابطه با چیست؟

الف – کل شیءٍ هالکٌ الا وجهه

ب – و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنٌ.....

1) خدا – خدا

2) انسان – خدا

3) خدا – انسان

4) انسان – انسان

14 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر در رابطه با کسانی است که دچار شرک عملی شده اند ؟

1) فقد استمسک بالعروة الوثقی

2) کل شیءٍ هالکٌ الّا وجهه

3) و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنٌ

4) و ما نعبدهم الّا لیقربونا الی الله زلفی

15 - مفهوم آیه ی شریفه ی : « انّ الله ربّی و ربُّکُم فاعبدوه » با کدام گزینه مطابقت دارد؟

1) توحید عملی ( نتیجه ) توحید افعالی

2) توحید افعالی ( نتیجه ) توحید در ربوبیت

3) توحید نظری ( نتیجه ) توحید در ربوبیت

4) توحید در ربوبیت ( نتیجه ) توحید عملی 

  16 - جمله ی : « تنها مدبر و رب جهان ، تنها مالک و ولی اصلی خداست » کدام یک از مراتب توحیدی را در بر نمی گیرد؟

1) توحید در ربوبیت

2) توحید در عبادت

3) توحید در ولایت

4) توحید در مالکیت 

  17 - این مطلب که تنها وجود مستقل و به خود متکی خداست ، بیان گر کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید عبادی

2) توحید ذاتی

3) توحید افعالی

4) توحید صفاتی 

  18 - عبارت قرآنی : « ان الله ربی و ربکم » در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید می باشد ؟

1) توحید عبادی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید ذاتی 

  19 - عبارت قرآنی : « و اجتنبوا الطاغوت » حاوی کدام پیام می باشد ؟

1) امر به توحید عبادی

2) امر به توحید نظری

3) نهی از شرک نظری

4) نهی از شرک عملی 

  20 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر اشاره دارد به فانی بودن امور غیر خدایی ؟

1) له الحکم و الیه ترجعون

2) و الی الله عاقبة الامور

3) کل شیءٍ هالکٌ الّا وجهه

4) و ما امروا الّا لیعبدواً اِلهاً واحداً 

21 - کدام یک در مقابل توحید در عبادت قرار دارد؟

1) شرک نظری

2) شرک افعالی

3) شرک ذاتی

4) شرک عملی

22 - جمله ی : « از آن جا که خداوند تنها مالک ، مدبر و سرپرست جهان است پس تنها اوست که شایسته ی پرستش است » بیان گر ارتباط بین کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی و توحید عبادی

2) توحید افعالی و توحید عملی

3) توحید ذاتی و توحید افعالی

4) توحید افعالی وتوحید صفاتی

23 - « اطاعت از غیر خدا و انجام کارها برای رضایت دیگری » بیان گر کدام یک از مراتب شرک است ؟

1) شرک ذاتی

2) شرک افعالی

3) مرتبه ی اول شرک عملی

4) مرتبه ی دوم شرک عملی

24 - شخصیت انسان مشرک شخصیتی است .............

1) یگانه با جهت گیری های متفرق

2) متکثر با جهت گیری واحد

3) متکثر با جهت گیری های متفرق

4) یگانه با جهت گیری واحد

24 - آیه ی شریفه ی : « ارباب های متفرق و مختلف بهتر است یا خدای یگانه ی چیره شونده برهمه ؟» از زبان کدام پیامبر در قرآن بیان گردیده است ؟

1) یوسف (ع)

2) یونس (ع)

3) موسی (ع)

4) یعقوب (ع)

2025 - در قرآن کریم انسان مشرک به کدام یک تشبیه شده است ؟

1) کف روی آب که به سرعت ناپدید می شود.

2) فردی که برای چند نفر خدمت می کند .

3) زمینی که در بلندی کوه واقع شده است .

4) گیاهان مختلفی که با یک آب ، آبیاری می شوند .

26 - عبارت : « یکپارچه کردن نظام اجتماعی در جهت خداوند » بخشی از کدام یک ازمراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید عملی

3) توحید افعالی

4) توحید صفاتی

27 - کسی که در مسیر .............. گام برمی دارد ، تلاش می کند خواسته های ...........خود را تابع فرمان خدا سازد . ( گزینه ی کامل تر انتخاب شود.)

1) توحید نظری – معنوی

2) توحید نظری – مادی و معنوی

3) توحید عملی – معنوی

4) توحید عملی – مادی و معنوی

28 - کدام یک از مراتب توحید همگی بیان گر نظر اعتقاد یک انسان موحد درباره ی خداوند است ؟

1) توحید اجتماعی – توحید عبادی – توحید نظری

2) توحید اجتماعی – توحید صفاتی – توحید عملی

3) توحید ذاتی – توحید صفاتی – توحید افعالی

4) توحید ذاتی – توحید عبادی – توحید صفاتی

29 - کدام یک از مراتب توحید جلوه ی توحید در اعمال و رفتار انسان است ؟

1) توحید در عبادت

2) توحید صفاتی

3) توحید نظری

4) توحید افعالی

30 - توحید در عبادت دارای چه جنبه هایی است ؟

1) ذاتی ، افعالی و صفاتی

2) افعالی و اجتماعی

3) افعالی و عبادی

4) فردی و اجتماعی

31 - آیه ی شریفه ی « و لقد بعثنا فی کلَّ امةٍ و رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت » به کدام جنبه ی توحید عبادی اشاره دارد ؟

1) ذاتی

2) فردی

3) افعالی

4) اجتماعی

32 - کدام یک از آیا ت زیر بیان گر بعد فردی توحید عملی است ؟

1) و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنٌ فقد استمسک بالعروة الوثقی

2) افرایتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون

3) و لقد بعثنا فی کل امةٍ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

4) ما لهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه احداً

33 - محور و روح زندگی غیر دینی چیست ؟

1) شرک

2) انکار معاد

3) انکار نبوت

4) نفی اختیار

34 - کسانی که دوستان و سرپرستانی غیر از خدا برمیگزینند چه بهانه ای بر کار خود می آورند ؟

1) فاینما تولوا فثم وجهه الله

2) الا الله الدین الخالص

3) و ما امروا لا یعبدوا الهاً واحداً

4) ما نعبد هم الا لیقربونا الی الله زلفی

35 - « پرستش غیر خدا » و « اطاعت از غیر خدا » به ترتیب در ارتباط با مراتب کدام نوع از شرک می باشند ؟

1) شرک عملی – شرک عملی

2) شرک نظری – شرک نظری

3) شرک نظری – شرک عملی

4) شرک عملی – شرک نظری

36 - کدام یک از عبارا ت زیر در نماز در رابطه با توحید ذاتی می باشد؟

1) الحمدلله رب العالمین

2) بحول الله و قوته و اقوم و اقعد

3) مالک یوم الدین

4) قل هو الله احد

37 - آیه ی شریفه ی « ایاک نعبد و ایاک نستعین » به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد ؟

1) توحید عملی

2) توحید ذاتی

3) توحید صفاتی

4) توحید افعالی

38 - آیه ی شریفه ی « و لم یکن له کفواً احد » به کدام یک از مراتب توحیدی اشاره دارد ؟

1) توحید عبادی

2) توحید ذاتی

3) توحید افعالی

4) توحید اجتماعی

39 - کدام یک از عبارا ت نماز بیان گر توحید عملی می باشد ؟

1) بحول الله و قوته اقوم و اقعد

2) الحمدلله رب العالمین

3) ایاک نعبد و ایاک نستعین

4) قل هو الله احد

40 - بر اساس آیات قرآنی چه کسانی در برابر خداوند خشیت دارند ؟

1) صالحین

2) دانایان

3) ابرار

4) همه ی بندگان خدا

41 - به ترتیب واژه های « حمرٌ» ، « بیضٌ » و « سودٌ » به کدام معنا است ؟

1) گلگون – سفید – سیاه

2) سفید – گلگون – سیاه

3) سیاه – سفید – گلگون

4) گلگون – سیاه – سفید

42 - کدام گزینه صحیح می باشد ؟

1) شناخت ذهنی از توحید نظری – ایمان قلبی به توحید عملی – توحید عملی

2) ایمان قلبی به توحید نظری - شناخت ذهنی از توحید عملی – توحید عملی

3) شناخت ذهنی از توحید نظری – ایمان قلبی به توحید نظری – توحید عملی

4) ایمان قلبی به توحید نظری – شناخت ذهنی از توحید نظری – توحید عملی

43 - در صورتی توحید نظری میوه ی خود را می دهد و توحید در عبادت به بار می نشیند که...............

1) شناخت از توحید ذاتی و افعالی در ذهن تثبیت شود .

2) اعتقاد به توحید ذاتی در قلب تثبیت می شود.

3) اعتقاد به توحید عملی در قلب تثبیت می شود.

4) شناخت از توحید عملی در ذهن تثبیت می شود.

44 - عبارت قرآنی « ............. جدٌد بیضٌ و حمٌر مختلفٌ الوانها و غرابیب سودٌ» در رابطه با کدام یک در قرآن مطرح شده است ؟

1) ستارگان

2) میوه ها

3) جانوران

4) کوه ها

45 - عبارت « مختلفٌ الوانها » در رابطه با کدام یک در قران به کار رفته است ؟

1) مردمان – جانوران

2) دام ها – کوه ها

3) میوه ها – دام ها

4) میوه ها – کوه ها

46 - کدام جمله صحیح نیست ؟

1) امروزه غالب مردم دنیا قبول دارند که خالق جهان خدای یگانه است .

2) امروزه پرستش بت ها درمیان ملت های متمدن جایگاهی ندارد .

3) امروزه غالب مردم جهان قبول دارند که خدای یگانه جهان را تدبیر و اداره می کند .

4) امروزه شرک نه تنها منسوخ نشده بلکه شکل های بسیار ساده و آشکاری به خود گرفته است .

47 - جوهره ی بت پرستی کدام است ؟

الف - بت های سنگی را معبود دانسته اند .

ب - نپذیرفتن ثبات در قوانین و رویدادهای طبیعی

ج - خدا را معبود و مقصود ندانستن

د – ساخته های دست بشر را مقصود دانستن

1) الف و ب

2) ب و ج

3) ج و د

4) ب و د

48 - شرک و بت پرستی در قرآن دارای معیارهای ............... است که نیاز به تطبیق بر زندگی فردی و اجتماعی در جهان امروز .................

1) ثابت – دارد

2) ثابت – ندارد

3) متغیر – دارد

4) متغیر – ندارد

49 - بت پرستان جاهلیت چند بت را می پرستیدند ؟

1) 1000

2) 360

3) 50

4) 180

50 - کدام جمله در مورد شرک جدید صحیح است ؟

1) بشر امروز خدا را قبول ندارد و او را در متن زندگی خود وارد نمی کند .

2) بشر امروز در عین قبول خداوند ، او را در متن زندگی خود وارد نمی کند .

3) بشر امروز خدا را قبول دارد و او را درمتن زندگی خود وارد کرده است.

4) بشر امروز خدا را قبول ندارد ولی او را درمتن زندگی خود وارد کرده است .

51 - امروزه بشر بیش ازهمه دچار چه نوع شرکی شده است ؟

1) شرک نظری

2) شرک صفاتی

3) شرک مخفی

4) شرک ذاتی

52 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر در ارتباط با توحید افعالی می باشد ؟

1) و ما امروا الا لیعبدوا و لهاً واحداً

2) ایاک نعبد

3) ان الله ربّی و ربّکم

4) قل هو الله احد

53 - عبارت قرآنی « اتخذو احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسیح بن مریم » نشان دهنده ی نمونه ای از کدام مورد می باشد ؟

1) شرک عملی

2) توحید نظری

3) توحید عملی

4) شرک صفاتی

54 - پیام کدام یک از عبارات قرآنی زیر « نهی از شرک عملی » است ؟

1) و الی الله عاقبة الامور

2) و اجتنبو الطاغوت

3) ان الله ربّی و ربُّکم

4) ما نعبد لا لیقربونا الی الله زلفی

55 - مرتبه ی دوم شرک عملی چیست ؟

1) پرستش غیر خدا

2) اطاعت از غیر خدا و انجام کارها برای رضایت دیگری

3) فراموش کردن تدبیر الهی در کارها

4) اعتقاد به این که خداوند ، دیگری را در مالکیت جهان با خود شریک قرار داده

56 - در قران کریم خداوند چه کسی را به فردی تشبیه می کند که باید برای چند نفر خدمت کند و هرکدام در آن واحد به او فرمان می دهند ؟

1) منافق

2) مومن

3) متکبر

4) مشرک

57 - به ترتیب روح و محور زندگی دینی در دو بعد فردی و اجتماعی چیست ؟

1) توحید – عدالت

2) عدالت – جهاد

3) توحید – توحید

4) عدالت – عدالت

58 - در زندگی انسان عصر حاضر کدام مرتبه از توحید بیش از همه مورد غفلت قرار گرفته است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید نظری

3) توحید صفاتی

4) توحید عملی

59 - کدام یک از مراتب شرک ممکن است برای یک فرد مسلمان و مومن هم رخ دهد ؟

1) شرک ذاتی

2) مرتبه ی دوم شرک عملی

3) مرتبه ی اول شرک عملی

4) شرک در مالکیت

60 - مراتب شرک عملی کدامند ؟

1) شرک در مالکیت – شرک در ولایت

2) شرک افعالی – شرک صفاتی

3) شرک جلی – شرک خفی

4) شرک جلی – شرک آشکار

61 - شرک خفی به کدام معنا است ؟

1) پرستش غیر خدا

2) اعتقاد به این که خداوند برخی از کارهای جهان را به دیگری واگذار کرده است .

3) اطاعت از غیر خدا و انجام کارها برای رضای دیگری

4) اعتقاد به این که انسان در کنار تدبیر الهی ، برای تدبیر سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز کند .

62 - اطاعت از رسول گرامی و جانشینان ایشان لازمه ی کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید صفاتی

4) توحید عملی

63 - کدام گزینه در ارتباط با شرک خفی نیست ؟

1) انجام کارها برای رضای غیرخدا

2) اطاعت از غیر خدا

3) مرتبه ی دوم شرک عملی

4) پرستش غیر خدا

64 - به ترتیب شرک آشکار و شرک نهان از مراتب کدام نوع شرک می باشند ؟

1) شرک نظری – شرک عملی

2) شرک عملی – شرک عملی

3) شرک ذاتی – شرک افعالی

4) شرک افعالی – شرک افعالی

65 - « پرستش غیر خدا » همان ................. می باشد که مرتبه ی ................ شرک عملی است .

1) شرک جلی – اول

2) شرک آشکار – دوم

3) شرک خفی – اول

4) شرک پنهان – دوم

66 - کدام یک بدون تشکیل حکومت و نظام اسلامی تحقق پیدا نمی کند ؟

1) مرتبه ی اول توحید عملی

2) توحید افعالی

3) بعد اجتماعی توحید عملی

4) توحید نظری

67 - به ترتیب شرک در صفات و شرک در افعال از شاخه های کدام یک از مراتب توحید می باشد ؟

1) شرک عملی – شرک عملی

2) شرک عملی – شرک نظری

3) شرک نظری – شرک عملی

4) شرک نظری – شرک نظری 

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس چهارم : اخلاص

           

  درس چهارم : اخلاص

  پرسش های چهار گزینه ای

1 - کدام یک از مراتب توحید مسیری پیش رونده و راه استوار است که انسان را به قرب الهی می رساند ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید عملی

4) توحید صفاتی 

  2 - مخاطب عبارت قرآنی « بگو پروردگارم مرابه صراط مستقیم که همان دین پایدار و آیین ابراهیم حق گراست ، هدایت کرده است .» کدام یک از پیامبران الهی می باشد ؟

1) حضرت یوسف(ع)

2) حضرت موسی (ع)

3) حضرت عیسی (ع)

4) حضرت محمد (ص) 

  3 - اولین قدم برای ورود به بندگی و صراط مستقیم چیست ؟

1) حق پذیری

2) عبادت

3) توحید نظری

4) صداقت 

  4 - هدف نهایی که همان توحید عملی انسان را به آن می رساند ، چیست ؟

1) بهشت

2) قرب الهی

3) بندگی

4) تسلیم 

  5 - محل تجلی توحید عملی کدام است ؟

1) حوزه ی فکر و اندیشه – شخصیت فرد

2) حیات اجتماعی – حوزه ی فکر و اندیشه

3) شخصیت فرد – حیات اجتماعی

4) شخصیت فرد – حیات اجتماعی – حوزه ی فکر و اندیشه 

  6 - قرآن کریم کدام یک را به عنوان دین معرفی کرده است ؟

1) احکام

2) صراط مستقیم

3) هدایت

4) توحید نظری 

  7 - حقیقت بندگی با کدام یک تحقق می یابد ؟

1) تفکر در آیات الهی

2) یاد آوری معاد و روز حساب

3) داشتن روحیه ی حق پذیری

4) قرار گرفتن در صراط مستقیم 

  8 - خداوند در آیه ی 56 سوره ی ذاریات می فرماید : و جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که ..............

1) در آیات الهی تفکر کنند .

2) به پیامبران ایمان بیاورند .

3) مرا بندگی کنند .

4) به کمال مطلق برسند. 

  9 - از کدام یک از آیات زیر این مفهوم برداشت می شود که توحید عملی یک مسیر پیش رونده و راه استواری است که انسان را به قرب الهی می رساند ؟

1) ما لهم من دونه ولی و ال یشرک فی حکمه احداً

2) افرایتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

3) لو کنا نسمع او نعقل ما کنا اصحاب السعیر

4) ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقیمٌ 

  10 - در کدام یک از عبارات قرآنی زیر از خداوند راه استواری به سوی قرب الهی را طلب می کنیم ؟

1) ایاک نعبد و ایاک نستعین

2) اهدنا الصراط المستقیم

3) فاعبدوه هذا صراط المستقیم

4) و سارعوا الی مغفرةٍ من ربّکم 

  11 - در قرآن کریم بعد از بیان کدام عبارت فرموده : « این است راه راست و استوار.»؟

1) اهدنا الصراط المستقیم

2) ذلکم الله ربکم لا اله الا هو

3) ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه

4) بدیع السماوات و الارض انی یکون له ولد 

  12 - مرتبه ی هر کس در بندگی خدا به میزان کدام یک بستگی دارد ؟

1) پیروی از دین خدا

2) معرفت در توحید نظری

3) کیفیت وکمیت عبادت

4) جهت دادن به کار 

  13 - آیه ی شریفه ی :« و جن و انس را نیافریدیم مگر این که مرا بندگی کنند .» به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟

1) توحید افعالی

2) توحید ذاتی

3) توحید عملی

4) توحید صفاتی 

  14 - در رابطه با کدام یک از مراتب توحید است که حیات اجتماعی نیز مانند شخصیت افراد باید مظهر آن باشد ؟

1) توحید عملی

2) توحید افعالی

3) توحید ذاتی

4) توحید نظری

15 - کدام جمله صحیح نیست ؟

1) حیات اجتماعی تنها محل تجلی توحید عملی است .

2) قرآن کریم صراط مستقیم را دین معرفی کرده است .

3) مرتبه ی هر کس در بندگی به میزان راه یابی وی در صراط مستقیم است .

4) قرآن کریم صراط مستقیم را همان بندگی خدای یگانه معرفی کرده است .

16 - ترجمه ی عبارت قرآنی : « ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه » با کدام گزینه مطابقت دارد؟

1) این است خدای شما معبودی جز ا و نیست پس او را بپرستید .

2) برای شما سرپرستی جز او نیست پس او را بندگی کنید .

3) خدا پروردگارمن و شماست که معبودی جز او نیست پس او را بپرستید .

4) خداست که پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بندگی کنید .

17 - کدام ویژگی سبب می شود که انسان به آسانی وارد مسیر راه حق شود و به سرعت راه موفقیت را بپیماید ؟

1) خضوع در مقابل حق

2) توجه مداوم به ثمرات عبودیت

3) یاد آوری معاد و روز حساب

4) افزایش معرفت در توحید نظری

18 - عبارت قرآنی « لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السعّیر » از زبان چه کسانی می باشد ؟

1) بهشتیان در برزخ

2) دوزخیان در هنگام مرگ

3) دوزخیان در قیامت

4) بهشتیان در قیامت

19 - عبارت قرآنی « لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فب اصحاب السعّیر » بیان گر اهمیت کدام مورد برای رسیدن به حقیقت بندگی است ؟

1) اهتمام به عمل صالح

2) یاد آوری معاد و روز حساب

3) افزایش معرفت در توحید نظری

 

20 - حقیقت اسلام چیست؟

1) تسلیم در برابر حق بودن

2) تفکر و تدبر در آیات الهی

3) راز و نیاز با خدا

4) جهت دادن به کارها

21 - کدام جمله صحیح می باشد ؟

1) دل در دوست داشتن ، مستقل است .

2) دل در دوست داشتن ، تابع عقل است .

3) دل در دوست داشتن تابع هوی و هوس است .

4) دل در دوست داشتن یا تابع عقل است یا تابع هوی و هوس .

22 - در عبارت قرآنی « لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السعّیر» دوزخیان چه چیزی را عامل بدبختی خود معرفی می کند ؟

1) عدم تبعیت از عقل

2) اهل نماز نبودن

3) شرک ورزی نسبت به خداوند

4) سرگرم شدن به دنیا و فراموشی یاد خدا

23 - طرح مقابل بیان گر کدام مطلب است ؟

 

1) دل در دوست داشتن خود ، تابع است .

2) حقیقت اسلام خضوع در برابر حق است .

3) افراد حق پذیر ، تابع عقل و فکر خودشان هستند.

4) اولین قدم برای ورود به بندگی حق پذیری است .

24 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر بیان گر اهمیت داشتن روحیه ی حق پذیری است ؟

1) ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه

2) لو کنّا نسمع او نعقل ما کنّا فی اصحاب السّعیر

3) کل من علیها فانٍ

4) و سارعوا الی مغفر‌ةٍ من ربکم

25 - کدام یک از موارد زیر تعبیر قران از دوزخیان می باشد ؟

1) اصحاب الاخدود

2) اصحاب الحمیم

3) اصحاب السعیر

4) اصحاب النعیم

26 - ترجمه ی عبارت قرآنی « لو کنّا نسمع او نعقل » با کدم گزینه مطابقت دارد ؟

1) اگر می شنیدیم یا تعقل می کردیم .

2) ما بر اعمال شما شنوا و آگاه هستیم .

3) اگر تعقل کنید از هوی و هوس پیروی نخواهید کرد .

4) اگر سخنان مارا بشنوید و تعقل کنید .

27 - کدام یک از ثمرات بندگی و توحید عملی نیست ؟

1) احساس اطمینان

2) کسب زیبایی های معنوی

3) بی بهرگی از لذایذ دنیوی

4) زندگی به دور از فساد

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس پنجم : بازگشت

 

 

درس پنجم : بازگشت

  پرسش های چهار گزینه ای

1 - مفهوم عبارت : « المستغفر مِن الذَّنبِ و یفعله کالمستهزِء » در کدام مورد می باشد ؟ ( سراسری تجربی – 85 )

1) یکی از شرایط توبه ی کامل ، تصمیم قاطع بر ترک گناه است .

2) یکی از شرایط توبه ی کامل ، جبران حقوق ضایع شده است .

3) حقیقت توبه ، پشیمانی از گناه و چشاندن تلخی حسرت به درون است .

4) حقیقت توبه ، تحولی معنوی در قلب است که تاثیرش در عمل ، نمایان می شود . 

  2 - اولین مرحله از مراحل سیر به سوی خدا و تقرب او چیست و حضرت علی (ع) در این مورد چه فرموده اند ؟ ( سراسری زبان – 84 )

1) توبه – دل ها را پاک می کندو آثار گناهان را می شوید .

2) امتحان – هر اندازه ایمان افزوده شود امتحان نیز سنگین تر می شود.

3) امتحان – خدای متعال هر بنده ای را که دوست بدارد او را غرق در بلایا می کند .

4) توبه – کسی که از گناه توبه می کند مانند کسی است که گناه نکرده است . 

  3 - قیام و انقلاب علیه خویشتن از ویژگی های کدام موجود است و چه نام دارد ؟ ( سراسری هنر – 83 )

1) مجردات – توبه

2) انسان – توبه

3) انسان – تقوی

4) موجود مختار - ریاضت 

  4 - با وجود چه چیزی در انسان توبه ی واقعی صورت نمی گیرد؟( آزاد پزشکی – 82 )

1) افکار آشفته

2) توجه به غرایز

3) دوستی دنیا

4) شیرینی گناه 

  5 - تحولی معنوی که در قلب پدید آمده و احوال آن را دگرگون می سازد ؟ ( آزاد زبان و هنر – 82 )

1) تهذیب

2) تزکیه

3) تصفیه

4) توبه 

  6 - ترک نماز و روزه مربوط به تضییع و تباه کردن کدام حق است ؟ ( آزاد تجربی – 76 )

1) حق الله

2) حق الناس

3) حق النفس

4) مربوط به حقوق کسی نیست . 

  7 - حضرت امام رضا (ع) می فرماید : کسی که از گناه استغفار کند در عین حال ، انجامش دهد مانند کسی است که :

1) همواره از خداوند دور می شود .

2) استغفار نکرده است .

3) پروردگارش را مسخره کرده است .

4) رضای حق تعالی را به دست نیاورده است . 

  8 - کدام یک از موجودات می توانند در مقابل موانع بیرونی راه و جهت خود را تغییر دهند ولی علیه درون خود نمی توانند اقدامی کنند ؟

1) جمادات و گیاهان

2) انسان ها

3) جمادات و حیوانات

4) گیاهان و حیوانات 

  9 - مفهوم « توبه » درباره ی کدام یک در قرآن کریم به کار رفته است ؟

1) انسان و خدا

2) همه ی موجودات

3) فقط انسان

4) فقط خدا 

  10 - معنای « توبه » در کدام یک از عبارات قرآنی زیر برگشتن به سوی لطف و آمرزگاری است ؟

1) فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح

2) یا ایها الذین ءامنوا توبوا الی الله توبة نصوحاً

3) و هو الذی یقبل التوبه عن عباده

4) فان الله یتوب الیه 

  11 - « برگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری خداوند » معنای کدام واژه است و برای کدام مورد به کار می رود ؟

1) توبه – خدا

2) پیرایش – خدا

3) توبه – انسان

4) پیرایش – انسان 

  12 - این عمل که انسان گناهان را از نفس خود خارج کند چه نامیده می شود ؟

1) آراستن

2) توبه

3) پیرایش

4) ندبه 

  13 - در مورد کدام یک گفته شده « تطهِّر القلوب و تغسل الذُّنوب » ؟

1) ایمان

2) نماز

3) توبه

4) تفکر 

  14 - ارکان توبه کدامند ؟

1) جبران حقوق ضایع شده ی مردم – جبران حقوق الهی

2) پشیمانی از گذشته – تصمیم بر عدم بازگشت به گناه

3) پشیمانی از گناه – جبران حقوق ضایع شده

4) تحمل سختی عبادت – آب کردن گوشتی که از حرام بر تن روییده

15 - بیت :

« توبه بر لب ، سبحه برکف ، دل پر از شوق گناه / معصیت را خنده می آید ز استغفار ما » به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟

1) تصمیم بر عدم بازگشت به گناه

2) پشیمانی از گذشته

3) جبران حقوق الهی

4) جبران حقوق ضایع شده ی مردم

16 - کدام یک از احادیث زیر بیان گر اهمیت مرحله ی دوم توبه – یعنی تصمیم بر عدم بازگشت به گناه – می باشد ؟

1) التائب من الذنب کمن لا ذنب له

2) التوبه تطهِّر القلوب و تغسل الذنوب

3) لکل داءٍ و دواء الذنوب الاستغفار

4) المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزء بربِّه

17 - به ترتیب«تهمت زدن »و «تبلیغ افکار باطل» نمونه ای از تضییع کدام حقوق می باشند ؟

1) حق النفس – حق الله

2) حق الله – حق الناس

3) حق الناس – حق الله

4) حق الناس – حق الناس

18 - درباره ی توبه ی فردی از بنی اسرائیل به پیامبر زمان وحی شد « ....... تا شیرینی گناه در دل او باقی است ، توبه اش را نپذیرم . » این مطلب در ارتباط با کدام یک از مراحل توبه است ؟

1) تصمیم به عدم بازگشت به گناه

2) جبران حقوق الهی

3) جبران حقوق ضایع شده ی مردم

4) پشیمانی از گذشته

19 - بر اثر کدام یک شیرینی گناه در دل به تلخی مبدل می شود ؟

1) یاد آوری گناه

2) تفکر

3) پشیمانی

4) پیرایش

20 - در عبارت قرآنی « فانَّ الله یتوب الیه » توبه به کدام مفهوم است ؟

1) برگشتن از گناه به سوی فرمانبرداری

2) حرکت در جهت فطرت و خیر و کمال

3) برگشتن از عقوب به سوی لطف

4) محافظت خود در مقابل گناهان

21 - ............ گناهان به سرعت آدمی را از مسیر ............. خارج می کنند .

1) برخی – شرک

2) برخی – توحید

3) همه ی - شرک

4) همه ی – توحید

22 - بیت :

« خلوت دل نیست جای صحبت اغیار / دیو چو بیرون رود فرشته در آید»

با کدام یک از جملات زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد ؟

1) توبه یک امر ظاهری و لفظی نیست ، بلکه تحولی معنوی است که در قلب پدید می آید .

2) انسان موجودی است که می تواند در برابر خود قیام کند و با خود مقابله نماید .

3) ابتدا باید وجود انسان از آلودگی ها پاک شود تا نوبت به کسب زیبایی ها و کمال شود .

4) ورود در وادی شرک و کفر حرکت در جهت خلاف فطرت و خیر و کمال است .

23 - مصراع « توبه بر لب ، سُبحه بر کف ، دل پر از شوق گناه » بیان گر کدام مطلب است ؟

1) توبه یک امر لفظی و ظاهری نیست .

2) استغفار درجه ی والامقامان است .

3) خاموش شدن چراغ فطرت در انسان تدریجی است .

4) توبه به انسان امکان می دهد فرصت ها ی از دست داده را جبران کند .

24 - کدام یک از گناهانی است که به سرعت انسان را از کانون توحید خارج می کند ؟

1) انجام مکروهات

2) ترک مستحبات

3) کسب مال حرام

4) همه ی گناهان

25 - خداوند درباره ی توبه ی یکی از علمای بنی اسرائیل به رسول روزگار وحی کرد که به او بگوید : « ......... آن قوم را که از راه به در بردی و به همان صورت باقی مانده اند ، چه می کنی ؟ » این مطلب بیان گر اهمیت کدام یک از مراحل توبه است ؟

1) جبران حقوق ضایع شده ی مردم

2) جبران حقوق الهی

3) پشیمانی از گناه

4) تصمیم بر عدم بازگشت به گناه

26 - امیر المومنان علی (ع) می فرماید : « التّوبه ............. القلوب و .................. الذنوب » .

1) تطهر – تغسل

2) تغسل – تذهب

3) تغسل – تطهر

4) تطهر – تذهب

27 - حدیث :« المستغفر من الذنب و یفعله کالمستهزء بربه » بیان گر اهمیت کدام یک از مراحل توبه است ؟

1) جبران حقوق ضایع شده ی مردم

2) چشاندن زحمت عبادت بر بدن

3) تصمیم بر عدم بازگشت به گناه

4) پشیمانی از گذشته

28 - چند مورد از موارد بیان شده نمونه هایی از تضییع حق الناس می باشد ؟

الف – غیبت کردن

ب – بدبین کردن مردم نسبت به دین با انجام رفتار ناپسند

ج – ترک نماز و روزه

د – ریختن آبروی انسانی با دروغ و تهمت

1) 4

2) 3

3) 2

4) 1

29 - خداوند برای جلوگیری از شکل گیری و تداوم انحراف ها و لغزش ها ی اجتماعی چه وظیفه ای را بر دوش مومنان گذاشته است ؟

1) توبه یا انقلاب درونی

2) رعایت شرایط کامل توبه

3) امر به معروف و نهی از منکر

4) نماز و زکات

30 - به ترتیب بسته شدن راه اعتراض بر عقل و غافل ماندن از زشتی و پلیدی گناه نتیجه ی کدام است ؟

1) خاموش شدن چراغ فطرت – تبعیت از نفس لوامه

2) عادت به گناه – توجیه گناه

3) توجیه گناه – عادت به گناه

4) مبارزه با نفس اماره – خاموش شدن چراغ فطرت

30 - کدام گناه به عنوان کلید گناهان دیگر معرفی شده است ؟

1) مال حرام

2) دروغ

3) بخل

4) تهمت

32 - کدام گناه به عنوان سخت کننده ی تربیت فرزندان معرفی گردیده است ؟

1) دروغ

2) کوچک شمردن نماز

3) کسب مال حلال

4) تهمت

33 - توبه .................. توحید عملی ................ بُعد اجتماعی است .

1) همانند – دارای

2) برخلاف – فاقد

3) برخلاف – دارای

4) همانند – فاقد

34 - قوم کدام یک از پیامبران الهی موفق به توبه شدند و عذاب از آنان برداشته شد ؟

1) نوح (ع)

2) لوط (ع)

3) شعیب (ع)

4) یونس (ع)

35 - جمله ی « خدایی شدن آرزوی ما و در کنار او آرام گرفتن مقصد و ماوی ماست » با کدام یک از آیا ت بیان شده ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد ؟

1) فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه

2) ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین

3) فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر

4) انا هدینا ه السبیل اما شاکراًَ و اما کفورا

36 - براساس روایات نتیجه ی کوچک شمردن نماز چیست ؟

1) سخت شدن تربیت فرزندان

2) کوتاه شدن عمر

3) دور شدن از شفاعت اولیای خدا

4) بسته شدن راه اعتراض بر عقل

37 - قرآن کریم از توابین در کنار چه کسانی یاد می کند ؟

1) اولواالالباب

2) پاکان

3) انبیاء

4) نماز گزاران

38 – سرنوشت قوم حضرت یونس (ع) به کجا انجامید و این موضوع نشان دهنده ی اهمیت کدام مورد است ؟

1) با عذاب الهی نابود شدند – توبه ی اجتماعی

2) عذا ب از آنان برداشته شد – ارکان توبه

3) با عذاب الهی نابود شدند – ارکان توبه

4) عذاب از آنان برداشته شد – توبه ی اجتماعی

39 – مفهوم حدیث « التائب من الذنب کمن لا ذنب له » بیان گر رابطه ی بین کدام موارد است ؟

1) گناه و ظلم

2) توبه و غفران

3) توبه و پاکی

4) گناه و عذاب 

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس ششم : قدرت پرواز

 

درس ششم : قدرت پرواز

  پرسش های چهار گزینه ای

1 - هر گاه پیدایش چیزی با تاثیر گذاری عوامل مقدم در عوامل موخر و با وساطت باشد ، علل ................. شکل می گیرد و اراده ی انسان در بروز افعال اختیاری ، نمونه ای از علل .............. است . ( سراسری زبان – 85 )

1) طولی – طولی

2) عرضی – عرضی

3) طولی – عرضی

4) عرضی – طولی 

  2 - تسلیم ستم شدن مظلومان و سکوت اختیارکردن آنان در برابر تجاوز زور گویان در طول تاریخ ، معلول ضررهای .................. اعتقاد به .................. بوده است . ( سراسری انسانی – 85 )

1) اجتماعی – جبر

2) فردی – جبر

3) فردی – تقدیر و سرنوشت

4) اجتماعی – تقدیر و سرنوشت 

  3 - تردید در صحنه های گوناگون زندگی ، نشانه ی چه چیزی در انسان است ؟ (آزاد پزشکی – 85 )

1) اختیار

2) جبر

3) درماندگی

4) ضعف 

  4 - از آیه ی شریفه ی « انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفوراً » کدام برداشت صحیح است ؟ ( سراسری ریاضی – 74 )

1) به بهترین شکل مساله ی هدایت انسان را مطرح کرده است .

2) ناظر به قیامت و کیفر و عقاب بر اساس شکر کردن و کفر ورزیدن است .

3) مربوط به قوای ظاهری انسان و ابزاری است که خداوند در وجود وی نهاد .

4) به بهترین شکل آزادی و اختیار انسانی و ریشه و مبنای آزادی و اختیار او را بیان فرموده است. 

  5 - احساس شرم و پشیمانی بعد از انجام کارهای غلط و اشتباه نشانه ی چیست؟ ( آزاد زبان – 81 )

1) تکلیف و مسئولیت

2) قضا و قدر

3) ضعف و درماندگی

4) اراده و اختیار 

  6 - انکار زبانی چه چیزی پذیرفتن ناچاری آن در عمل و رفتار است ؟ ( آزاد ریاضی – 81 )

1) اختیار

2) قضا و قدر

3) ایمان و عقیده

4) هدف داری 

  7 - رواج چه عقیده ای در جامعه مانند میکروب فلج روح اجتماع را فلج می کند ؟ ( آزاد ریاضی – 81 و 77 )

1) رواج فساد و بی بند و باری

2) وجود ظلم و ستم

3) گرفتاری های اجتماعی

4) انکار اراده و اختیار 

  8 - مسئله ی قضا و قدر ، جبر و اختیار ، بیشتر دست آویز و تکیه گاه چه نوع حکومت هایی بوده است؟(آزاد ریاضی – 78 )

1) جابرانه ی اموی

2) آزادی خواه

3) اسلامی

4) لیبرالیستی 

  9 - آیه ی شریفه ی : « انّا هدینا السبیل امّا شاکراً وامّا کفوراً » بیان گر چیست ؟ ( آزاد تجربی - 74)

1) محتوم و مقدور بودن کلیه ی اعمال آدمی

2) مؤثر بودن آدمی در سرنوشت خویش

3) مطلقآ محکوم عوامل جبری بودن

4) مطلقاً محکوم عوامل بشر بودن 

  10 - کدام یک از پیامد های اعتقاد به جبر است ؟ ( آزاد ریاضی – 73 )

1) آمادگی برای تلاش

2) ستم پذیری

3) ستم ستیزی

4) آزادی خواهی 

  11 - این که انسان در مقابل صحنه های گوناگون حالت تردید دارد دلیل بر کدام مطلب است ؟ ( آزمایشی سنجش – 84 )

1) عقل ، چون ممکن است اشتباه کند .

2) فطرت ، چون حالت بالفعل دارد .

3) اختیار ، چون وادار به تفکر می شود .

4) وجدان ، چون نفس لوامه مسلط است . 

  2226 - کدام مسئله در انسان شناسی دست آویز محکمی برای ادامه ی حکومت جابرانه ی سیاستمداران اموی واقع شده بود ؟ ( آزمایشی سنجش – 82 )

1) قضا وقدر الهی

2) اطاعت از اولی الامر

3) جزا و پاداش در قیامت

4) بی اعتنایی نسبت به قیامت 

  12 - « این که فردا این کنم یا آن کنم / خود دلیل اختیار است ای صنم » مربوط به کدام یک از شواهد بدیهی بودن اختیار است ؟ ( آزمایشی سنجش – 81 )

1) شرم و پشیمانی

2) جزا و پاداش

3) تعلیم و تربیت

4) تفکر و تامل 

  2228 - کدام کلمات به ترتیب برای تکمیل عبارت زیر مناسب تر است ؟ (سراسری انسانی – 77 )

« از آیات و روایات چنین بر می آید که هر موجودی هم از جهت پیدایش .............. و هم از جهت ویژگی های خود .................. تحت تدبیر و اراده ی خداوندی است .»

1) اراده – اختیار

2) علت – معلول

3) قدر – قضا

4) قضا – قدر

13 - اعتقاد به قضای الهی به کدام معنی است ؟ ( سراسری انسانی – 73 )

1) تأیید تاثیر عوامل طبیعی

2) مقدر و جبری بودن کلیه ی امور

3) نفی تایید عوامل طبیعی

4) نفی اختیار آدمی

2230 - در مورد افعال انسان کدام مورد از مظاهر قضا وقدر الهی است ؟ ( آزمایشی سنجش – 83 )

1) جبر

2) هدایت

3) اختیار

4) سرنوشت

14 - کدام یک از معانی زیر در ارتباط با آیه ی « ان الله لا یغیرو ما بقوم حتّی یغیروا ما بانفسهم » صحیح است ؟ ( سراسری انسانی – 75 )

1) به درستی که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا این که خودشان اراده کنند و دگرگون سازند .

2) به درستی که خداوند هر قومی را سرپرستی می کند و به نفس ها ی آنان آگاه است .

3) به درستی که خداوند آن چه را برای قومی تغییر می دهد تا خودشان نخواهند دوباره تغییر نمی دهد .

4) خداوند سرنوشت هر قومی را که بخواهد تغییر می دهد اگر چه خودشان نخواهند .

2232 - آن جا که عوامل پدید آورندهی یک پدیده درمراتبی از شدت و ضعف قرار گیرند این حالت تاثیر و تاثر در اصطلاح چه نام دارد ؟ ( سراسری انسانی – 83 )

1) موجده

2) عرضی

3) طولی

4) جانشینی

15 - در اعمال اختیاری انسان میان نفس و اراده چه رابطه ای وجود دارد ؟ ( سراسری تجربی – 81 )

1) معدّه

2) طولی

3) عرضی

4) جانشینی

16 - رابطه ی بین اراده ی خدا وا راده و عمل انسان از کدام نوع است ؟ ( سراسری ریاضی – 80 و انسانی – 75 )

1) اختیاری

2) طولی

3) طبیعی

4) عرضی

17 - اراده از کدام مرتبه ی وجود آدمی پدید می آید ؟ (سراسری تجربی – 80 )

1) اختیار

2) فکر

3) عقل

4) نفس

18 - پذیرش این مطلب که اختیار انسان از مظاهر قضا و قدر الهی است بر مبنای چه نوع رابطه ای میان اراده ی انسان و خداوند متعال قابل توجیه است ؟ ( سراسری ریاضی – 79 )

1) تامه

2) جانشینی

3) طولی

4) عرضی

19 - تأثیر عواملی همانند باغبان ، نور یا آب و ................ در پرورش یک گل مربوط به کدام یک از اقسام علل است ؟ ( سراسری تجربی – 78 )

1) طولی

2) عرضی

3) جانشینی

4) تامه

20 - این عبارت « در پیدایش یک پدیده ممکن است عوامل چندی دخالت داشته باشند و هر یک از آن ها نقش خاصی را ایفا کنند » مربوط به کدام یک نوع علل است ؟ ( سراسری هنر – 75 )

1) تامه

2) جانشینی

3) طولی

4) عرضی

21 - توحید افعالی چه ارتباطی با اختیار انسان دارد ؟ (سراسری انسانی – 75 )

1) در مواردی که اختیار جایی ندارد توحید افعالی مطرح می شود.

2) توحید افعالی در بر گیرنده ی اختیار انسان است و با آن ارتباط طولی دارد .

3) نفی کننده ی آن است .

4) هیچ ارتباطی ندارد .

22 - انتساب افعال انسان به خود و خدا بیان گر کدام یک از اقسام علل است ؟ (سراسری و آزاد ریاضی – 72 )

1) عرضی

2) طولی

3) جانشینی

4) صوری

23 - در کار نوشتن کاغذ ، دست ، سیستم عصبی ، اراده و روح چه ارتباطی با هم دارند ؟ ( آزاد پزشکی – 81 )

1) علت ناقصه

2) جانشینی

3) طولی

4) عرضی

24 - در چه موردی ، یک عامل با تاثیر در عامل دیگر و به واسطه ی آن معلول را به وجود می آورد ؟ (آزاد ریاضی – 76 )

1) علل جانشینی

2) علل عرضی

3) علت ناقصه

4) علل طولی

25 - ترجمه ی عبارت قرآنی « انِّا هدیناه السبیل » با کدام گزینه مطابقت دارد ؟

1) ما او را به راه راست هدایت کردیم .

2) به درستی که راه راست از گمراهی آشکار است .

3) ما راه را به او نشان دادیم .

4) از راهی که خداوند شما را به آن فراخوانده تبعیت کنید .

26 - این مطلب که همه ی موجودات ، تحت اراده و مدیریت خداوند و به اذن او عمل می کنند در رابطه با کدامیک از مراتب توحید می باشد ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید عملی

3) توحید صفاتی

4) توحید افعالی

27 - خداوند درباره ی چه کسی می فرماید « نزدله فی حرثه » ؟

1) کسی که در راه خدا ایثار کند .

2) کسی که خواهان آخرت باشد .

3) کسی که خواهان دنیا باشد .

4) کسی که اهل تفکر و تامل در آیات الهی باشد .

28 - بر اساس آیات قرآنی نتیجه ی کدام یک گشوده شدن درهای برکت الهی از آسمان ها و زمین است ؟

1) تفکر و تامل

2) ایمان و تقوا

3) خشوع و خضوع

4) زکات و انفاق

29 – کدام جمله صحیح می باشد ؟

1) اختیار یک حقیقت ذاتی است که در چهارچوب هر اندیشه ای قابل اثبات است .

2) اختیار امری انکار ناپذیر است اما در چهارچوب هر اندیشه ای امکان تبیین آن نیست .

3) اختیار حقیقتی عقلانی است که باید در چهارچوب قواعد عقلی اثبات گردد .

4) اختیار امری مشهود است که در چهار چوب هراندیشه ای قابل تبیین می باشد .

30 - کدام یک از معانی واژه ی « قضا » نمی باشد ؟

1) ایجاد اندازه

2) حکم کردن

3) حتمیت بخشیدن

4) انجام رساندن

31 - موجودات جهان از آن نظر که با حکم و فرمان و اراده ی الهی حتمیت می یابند ......

1) مقدر به تقدیر الهی اند .

2) انجام یافته به تقدیر الهی اند .

3) مقدر به قضای الهی اند .

4) انجام یافته به قضای الهی اند .

32 - عبارت « عرجون قدیم » در رابطه با کدام یک در قرآن مطرح شده است و به کدام معنا است ؟

1) ماه – شاخه ای خرمای خشک

2) ماه – شاخه ای انگور

3) خورشید – شاخه ای انگور

4) خورشید – شاخه ای خرمای خشک

33 - کدام عبارت قرآنی در ارتباط با حرکت خورشید می باشد ؟

1) قدَّرنا منازل

2) و لا اللَّیل سابق النهار

3) عاد کالعرجون القدیم

4) تجری لمستقر لها

34 - عبارت قرآنی « و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم » بیان گر کدام مفهوم است ؟

1) توحید عملی

2) قضای الهی

3) تقدیر الهی

4) اختیار

35 - عبارت « وقتی خداوند امر به وجود چیزی کند آن وجود حتمیت می یابد » در رابطه با کدام مفهوم می باشد ؟

1) توحید عملی

2) قضای الهی

3) تقدیر الهی

4) جبر

36 - به ترتیب تقدیر و قضا از کدام یک سرچشمه می گیرد ؟

1) علم و حکمت خدا – اراده ی خدا

2) علم و حکمت خدا – علم و حکمت خدا

3) اراده ی خدا – علم و حکمت خدا

4) اراده ی خدا – اراده ی خدا

37 - کدام یک از جملات صحیح نمی باشد ؟

1) هر تقدیر الهی بر یک قضا تکیه دارد .

2) ویژگی ها و حدود هر موجودی مربوط به تقدیر الهی است .

3) فرمان خداوند برای خلقت هر مخلوقی بر اساس تقدیر است .

4) موجودات از آن جهت که با حکم و فرمان الهی ایجاد می شوند انجام یافته به قضای الهی هستند .

38 - عبارت قرآنی « فانما یقول له کن فیکون » در رابطه با کدام مفهوم می باشد ؟

1) تقدیر الهی

2) توحید ذاتی

3) قضای الهی

4) جبر

39 - هر قدر انسان از قدرت اختیار خود بیش تر بهره مند شود ..............

1) دایره ی تقدیر الهی را محدود می کند .

2) در جهت تقدیر الهی بیش تر حرکت کرده است .

3) دایره ی قضای الهی را محدود می کند .

4) در جهت قضای الهی بیش تر حرکت کرده است .

40 - به ترتیب پاسخ به سوالات (الف) و (ب) در راستای کدام یک مطرح شده است ؟

الف - ماه در چه مداری دور زمین گردش می کند ؟

ب - تعداد الکترونهای هر عنصر چقدر است ؟

1) تقدیر الهی – قضای الهی

2) قضای الهی – قضای الهی

3) تقدیر الهی – تقدیر الهی

4) قضای الهی – تقدیر الهی

41 - عبارت قرآنی « لیس کمثله شیء » در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید صفاتی

4) توحید عبادی

42 - این موضوع که هیچ یک از موجودات در اداره ی جهان در کنار خدا قرار نمی گیرند و با او شریک نمی شوند . بیان گر کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید صفاتی

4) توحید عبادی

43 - کدام یک از جملات زیر بیان گر توحید افعالی نیست ؟

1) هیچ موجودی در اداره ی جهان با خدا شریک نیست .

2) تنها رب و مدبر جهان خداست .

3) خدا مثل و مانند ندارد و نمی توان او را با چیز دیگر ی شبیه دانست .

4) همه ی موجودات تحت اراده ی خدا و به اذن او عمل می کنند .

44 - این سوال که « نقش انسان در سرنوشت خویش چقدر است ؟ » بیش از همه در رابطه با کدام یک از مراتب توحید نیاز به تبیین دارد ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید عبادی

3) توحید صفاتی

4) توحید افعالی

45 - از آیه ی شریفه ی « و لو ان اهل قری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم .....» کدام مطلب برداشت می شود ؟

1) هدایت الهی شامل حال کسانی می شود که در راه او تلاش کنند.

2) ایمان و تقوا جلب کنند ه ی رحمت الهی است .

3) خداوند دیاری را که مردم مصلح دارند نابود نمی کند .

4) آخرت خواهی با دنیا طلبی قابل جمع شدن نیست .

46 - براساس آیا ت قرآنی کسی که خواها ن متاع دنیا باشد..............

1) بیش از خواسته اش به او عطا خواهد شد .

2) بهره ای از آن خواهد یافت .

3) به هیچ یک از خواسته هایش نخواهد رسید .

4) در دنیا بی بهره خواهد ماند .

47 - از آیه ی شریفه ی « و ما کان من ربک لیهلک القری بظلمٍ ........ » کدام مطلب مستفاد می شود ؟

1) خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان خود تغییر دهند.

2) اگر مردم شهر ها ایمان آورده و تقوا پیشه کنند درهای برکت به رویشان گشوده می شود .

3) خداوند شهری را که مردم نیکوکار دارند از روی ستم هلاک نمی کند .

4) کسی که در راه خدا مجاهده کند خدا او را هدایت می کند .

48 - کدام یک یک حقیقت ذاتی است که هر کس آن را درون خود می یابد ؟

1) ایمان

2) سعادت

3) فنا پذیری

4) اختیار

49 - تفاوت اساسی انسان با سایر موجودات چیست ؟

1) تسبیح خداوند

2) مقدر بودن به تقدیر الهی

3) داشتن اختیار

4) انجان یافتن به قضای الهی

50 - ابیات زیر بیان گر کدام حقیقت می باشند ؟

آن یکی بر رفت بالای درخت / می فشاند او میوه را دزدانه سخت . . گفت : توبه کردم از جبر ای عیار / اختیار است اختیار است اختیا ر

1) اختیار در سخن و بحث قابل انکار نیست .

2) اختیار در عمل قابل انکار نیست .

3) تفکر برای انتخاب راه صحیح دلیلی بر اختیار است .

4) احساس شرم و پشیمانی از نمود های اختیار است .

51 - مفهوم کدام یک از ابیات زیر در ارتباط با تایید اختیار در انسان است ؟

1) چون نداری درد درمان هم مخواه / درد پیدا کن که درمانت کنند

2) مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود

3) به هر که می نگرم صورت تو می بینم / از این میان همه در چشم من تو می آیی

4) هیچ عاقل مر کلوخی را زند ؟ / هیچ با سنگی عتابی کس کند ؟

52 - کدام یک از نمود ها و شواهد روشن در تایید اختیار نیست ؟

1) تفکر و تامل

2) قضا و قدر الهی

3) احساس شرم و پشیمانی

4) مسئولیت پذیری در قبال کارها

53 - در داستان مولوی بیت :

« گفت ، از باغ خدا بنده ی خدا / می خود خرما که حق کردش عطا »

از زبان دزد بیان گر چه نوع عقیده ای است ؟

1) اعتقاد به جبر

2) اعتقاد به قضای الهی

3) اعتقاد به تقدیر الهی

4) اعتقاد به اختیار انسان

54 - ترجمه ی عبارت قرآنی « و لئن زالتا ان امسکهما من احدٍ من بعده » مطابق کدام گزینه است ؟

1) و آن ها نابود نمی شوند زیرا خداوند نگهبان وپشتیبان آن هاست .

2) و اگر زلزله ای رخ دهد هیچ کس جز خدا آن ها را نگه نمی دارد.

3) همانا خدا نگه می دارد آسمان ها و زمین را تا نابود نشوند .

4) و اگر نابود شوند هیچ کس بعد از او آن دو را نگه نمی دارد.

55 - پایه های پذیرش اختیار انسان شامل چه مواردی است ؟

1) حاکمیت قضا و قدر الهی – ویژگی های مشترک فطری انسان

2) اعتقاد به خدای حکیم و مدبر – حامیت قضا وقدر الهی

3) ویژگی های فطری مشتر ک انسان ها – اعتقاد به خدای حکیم و مدبر

4) نظام حکیمانه ی مبتنی بر جبر – نیاز به زندگی در جامعه ای عدالت جو

56 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر بیان گر تقدیر الهی است ؟

1) فانما یقول له کن فیکون

2) الشمس تجری لمستقر لها

3) لیس کمثله شیء

4) و لا تقف ما لیس لک به علم

57 - موجودات جهان از کدام جهت انجام یافته به قضای الهی اند ؟

1) از آن جهت که با حکم و اراده ی الهی ایجاد می شوند .

2) از آن جهت که خداوند حدود و اندازه ی آن ها را تعیین می کند.

3) از آن جهت که خدا موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند.

4) از آن جهت که همه ی موجودات مقدر به تقدیر الهی اند.

58 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر در رابطه با قضای الهی اند ؟

1) و الشمس التجری لمستقرِّ لها

2) و القمر قدًَّرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم

3) فانَّما یقول له کن فیکون

4) لا الشََّمس ینبغی لها ان تدرک القمر و ال الَّیل سابق النهار

59 - ترجمه ی عبارت قرآنی « و کلُّ فی فلکٍ یسبحون » کدام است ؟

1) و همه ی موجودات خداوند را تسبیح می کنند .

2) و کشتی به امر خدا در دریا در حرکت است .

3) و همه در مدار خود در گردش اند .

4) حمد و تسبیح در افلاک مخصوص اوست .

60 - هر ............... الهی که از .................. خداوند سرچشمه می گیرد بریک .................. تکیه دارد .

1) تقدیر – اراده ی – قضا

2) قضای – اراده ی – تقدیر

3) قضای – حکمت – تقدیر

4) تقدیر – حکمت – قضا

2279 - از آیه ی شریفه ی « انا کلّ شیءٍ خلقنا بقدره » کدام مفهوم برداشت می شو د؟

1) تقدیر از علم و حکمت خداوند سرچشمه می گیرد .

2) تقدیر الهی شامل همه ی کیفیت ها ، چگونگی ها ، تاثیر و تاثر و کلیه ی روابط میان موجودات می شو د.

3) منشا قانونمندی جهان خدای عالمی است که هیچ نقصی در علم او راه ندارد .

4) هر قضای الهی بر یک تقدیر تکیه دارد و براساس آن تقدیر انجام می پذیرد .

61 - کدام یک از آیات زیر بیان گر این مطلب است که خداوند حافظ و نگهدارنده ی جهان است و آن را به گونه ای اداره می کند که از نابودی حفظ شود ؟

1) بدیع السماوات و الارض و اذا قضا امراً فانما یقول له کن فیکون

2) ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا

3) و لو انَّ اهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکاتٍ من السماء و الارض

4) و سخِّر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً منه

62 - عبارت قرآنی « و لئن زالتا ان امسکهما من احدٍ من بعده » در رابطه با کدام یک می باشد ؟

1) ماه و خورشید

2) آسمان ها و زمین

3) خشکی ها و دریا ها

4) حیوانات و گیاهان

63 - منشا قانونمندی جهان کدام است ؟

1) خدا ی حکیم

2) عقل

3) علم بشری

4) ویژگی های ماده

64 - جهان خلقت با «...................» و «....................» الهی ساماندهی شده و استوار گردیده است .

1) تقدیر – قضا

2) قضا – جبر

3) قدرت – قضا

4) اراده – اختیار

65 - عبارت قرآنی « لا الشَّمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لا الیل سابق النهار » بیان گر کدام مفهوم است ؟

1) قضای الهی

2) توحید ذاتی

3) توحید عملی

4) تقدیر الهی

66 - به ترتیب « حکم کردن » و « حتمیت بخشیدن » معنای کدام واژه می باشد ؟

1) تقدیر – تقدیر

2) تقدیر – قضا

3) قضا – تقدیر

4) قضا – قضا

67 - ترجمه ی عبارت قرآنی « و اذا قضی امراً » با کدام گزینه مطابقت دارد ؟

1) و چون امری به وقوع پیوندد.

2) و چون در مورد امری قضاوت کند .

3) او چون به کاری اراده فرماید .

4) و هنگامی امری مورد قضاوت قرار گیرد .

68 - به ترتیب « تعیین جایگاه و نقش هر موجود در نظام جهان » و « ویژگی ها و حدود هر موجود » مربوط به چیست ؟

1) قضای الهی – تقدیر الهی

2) قضای الهی – قضای الهی

3) تقدیر الهی – قضای الهی

4) تقدیر الهی – تقدیر الهی

69 - کدام جمله صحیح نیست ؟

1) علم خداوند بر اساس علم به عوامل است نه یک حدس درباره ی نتیجه

2) زمان از ویژگی های موجودات مادی است .

3) در تفکر مادی انسان موجودی کاملا مختار است .

4) اختیار در چهار چوب هر اندیشه ای امکان تبیین ندارد .

70 - کدام یک از مطالب زیر در ارتباط با قضای الهی است نه تقدیر الهی ؟

1) خداوند ویژگی ها ، خصوصیات و روابط متقابل موجودات با یکدیگر را مشخص ساخته است .

2) خداوند مسیر حرکت خورشید و جایگاه های ماه را معین کرده است .

3) خداوند موقعیت مکانی و زمانی موجودا ت را مشخص کرده است .

4) وقتی خداوند حکم به چیزی کند آن وجود حتمیت می یابد .

71 - اعتقاد به قضا و قدر از اعتقاد به کدام اصل منشا می گیرد؟

1) توحید

2) نبوت

3) معاد

4) عدل 

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس هفتم : پایه های استوار

 

 درس هفتم : پایه های استوار

  پرسش های چهار گزینه ای

1 - آیه ی شریفه ی « قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمةٍ سواءٍ بیننا و بینکم ....... » به کدام یک از معیارهای رسول خدا ( ص) برای بنیان گذاری پایه های تمدن اسلامی اشاره دارد ؟

1) مبارزه با تبعیض نژادی

2) برپایی عدالت اجتماعی

3) دعوت به توحید و یکتا پرستی

4) اهمیت دادن به دانش و علم

2 - به ترتیب در عبارات قرآنی « ان اکرمکم عند الله ........ » و « هل یستوی الذین یعلمون و .......» کدام یک به عنوان ملاک برتری افراد معرفی شده است ؟

1) تفکر – تعقل

2) تقوا – علم

3) علم – تقوا

4) اصل و نسب – علم

3 - عبارت قرآنی « انا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل ............ » حاوی کدام پیام است ؟

1) یکسانی منزلت مرد و زن

2) مبارزه با تبعیض نژادی

3) دعوت به توحید و خداپرستی

4) ایجاد دیدگاه متعادل نسبت به نعمت های دنیایی و معنوی

4 - مخاطب « تعالوا الی کلمةٍ سواءٍ بیننا و بینکم » چه کسانی هستند و مقصود از « کلمةٍ سواءٍ » چیست ؟

1) مسلمانان – عامل اختلاف

2) مسلمانان – سخن مشتر ک

3) اهل کتاب – سخن مشترک

4) اهل کتاب – عامل اختلاف

5 - ترجمه ی عبارت قرآنی « و ما یسترون » با کدام گزینه مطابقت دارد ؟

1) و آن چه می نویسید .

2) و آن چه پنهان می کنید .

3) و آن چه می دانید .

4) و آن چه آشکار می سازید .

6 - به ترتیب نام پدر حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (س) کدام است ؟

1) عبدالله – عبد المطلب – عفیف

2) عبدالمطلب – ابوطالب – عفیف

3) عبدالمطلب – عبدالله – خویلد

4) عبدالله – ابو طالب – خویلد

7 - در آیه ی 64 سوره ی آل عمران کدام یک به عنوان عامل مشترک مسلمانان و اهل کتاب معرفی شده است ؟

1) نبوت

2) معاد جسمانی

3) توحید

4) عدالت اجتماعی

8 - طبق آیات قرآنی هدف از تفاوت های نژادی و قومی در خلقت انسان ها چیست ؟

1) همکاری و تعاون

2) تقوا و نیکوکاری

3) برتری و فضیلت

4) شناسایی دیگر

9 - اولین کسانی که روزهای آغاز بعثت همراه با پیامبر اسلام (ص) در مقابل کعبه نماز بر پا داشتند چه کسانی بودند؟

1) حضرت علی (ع) و عباس بن عبد المطلب

2) ابو طالب وعبدالمطلب

3) حضرت علی (ع) و حضرت خدیجه (ع)

4) حضرت خدیجه (ع) و سلمان فارسی

10 - عبارت قرآنی « و قل ءامنت بما انزل الله من کتاب و امرت ....» بیان گر کدام یک از اهداف و برنامه های پیامبر گرامی اسلام برای بنیان گذاری تمدن اسلامی می باشد ؟

1) مبارزه با شرک و بت پرستی

2) مبارزه با امتیازات اشرافی

3) احیاء منزلت زن

4) برپایی عدالت اجتماعی

11 - مخاطب آیه ی شریفه ی « فلذلک فادع و استقم کما امرت » کدام یک از پیامبران الهی است ؟

1) حضرت موسی (ع)

2) حضرت محمد (ع)

3) حضرت عیسی (ع)

4) حضرت ابراهیم (ع)

12 - اولین پیام رسول خدا (ص) در اولین روز دعوت آشکار ش درکدام زمینه و در چه مکانی مطرح شد ؟

1) توحید – دامنه ی کوه صفا

2) توحید – دامنه ی کوه مروه

3) معاد – دامنه ی کوه مروه

4) معاد – دامنه ی کوه صفا

13 - از مفهوم کدام یک از آیا ت زیر نفی امتیازات نژادی برداشت می شو د ؟

1) قل یا اهل الکتاب تعالوا الی الکلمة سواءٍ بیننا و بینکم

2) فلذلک فادع و استقم کما امرت و لا تتبع اهواءکم

3) یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ او انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ...

4) قل هل یستوی الذین یعملون و الذین لا یعلمون

14 - در سوره ی نون خداوند به کدام یک قسم یاد کرده است ؟

1) خورشید

2) انجیر

3) قلم

4) قرآن

15 - عباس بن عبدالمطلب چه نسبتی با پیامبر اسلام (ص) داشت ؟

1) عمو

2) پسر عمو

3) دایی

4) پسر دایی

16 - اولین زنی که به حضرت محمد (ص) ایمان آورد چه کسی بود ؟

1) حضرت فاطمه (س)

2) ام البنین

3) آمنه

4) حضرت خدیجه (س)

17 - این سخن عباس بن عبدالمطلب که گفت : « به خدا سوگند که امروز در کران تا کران زمین هیچ کس را نیمی شناسم که جز این سه تن بر این کیش باشد .» مربوط به چه زمانی است ؟

1) روز های آغاز بعثت

2) بعد از فتح مکه توسط مسلمانان

3) چند روز قبل از بعثت

4) روزهای اول پس از هجرت به مدینه

18 - این واقعه که پیامبر (ص) در دامنه ی کوه صفا ایستاد و ندا داد : ای مردم بگویید خدایی جز الله نیست تا رستگار شوید در چه زمانی رخ داده است ؟

1) روز های آغاز بعثت

2) چند روز قبل از هجرت

3) اولین روز دعوت علنی

4) اولین روز پس از هجرت

19 - در کدام یک از عبارات قرآنی زیر شیوه ی برخورد مسلمانان با اهل کتاب مطرح گردیده است ؟

1) و استقم کما امرت و لا تتبع اهواءهم

2) تعالوا الی کلمهٍ سواءٍ بیننا و بینکم

3) و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا

4) هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون

20 - « کلمةٍ سواءٍ » در قرآن کریم به عنوان سخن مشترک بین مسلمانان و اهل کتاب بیان گردیده است با کدام یک از عبارات قرآنی زیر مرتبط است ؟

1) ءامنت بما انزل الله من الکتاب

2) انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن

3) امرت لا عدل بینکم

4) الا نعبد الّا الله و لا نشرک به شیئآ

21 - ترجمه ی عبارت قرآنی « تعالوا الی کلمةٍ سواءٍ بیننا و بینکم » مطابق با کدام گزینه می باشد ؟

1) برتری مجویید که ما و شما از نظر مقام انسانی یکسانیم .

2) خداپرستی که بین ما و شما مشترک است مایه ی اتحاد ماست .

3) و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد .

4) بیایید بر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم .

22 - عبارت قرآنی « تعالوا الی کلمهٍ سواءٍ بیننا و بینکم الا نعبد الّآ الله » بیش از همه به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد ؟

1) توحید صفاتی

2) توحید افعالی

3) توحید عملی

4) توحید ذاتی

23 - ترجمه ی عبارت قرآنی « و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله » چیست ؟

1) و بیایید بر سخنی که بین ما و شما مشترک است بایستیم .

2) و هیچ یک از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد .

3) و ارباب های مختلف بهتر است یا خدای یگانه

4) و نباید هیچ کس سرپرستی غیر خدا را بپذیرد .

24 - در کدام یک از عبارات قرآنی زیر ملاک برتری انسان ها نزد خدا بیان شده است ؟

1) ان اکرمکم عند الله اتقاکم

2) و امرت لا عدل بینکم

3) انا خلقناکم من ذکرٍ او انثی

4) و لا یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله

25 - این موضوع که در جمع یاران پیامبراسلام (ص) افرادی وجود داشتند که از بردگان آزاد شده وافراد بی نام ونسب بودند با کدام یک ازآیات زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟

1) فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم

2) قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد ال الله ولا نشرک به شیئا

3) قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون

4) یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم

26 - ترجمه ی عبارت قرآنی «واستقم کما امرت» با کدام گزینه مطابقت دارد؟

1) صبر کن برآنچه از مصیبت به تو می رسد.

2) همان گونه که مأموری پایداری کن.

3) نماز را همان گونه که امر کرده ام بپادار.

4) به مردم امر کن و در را ه من پایداری کن .

27 - عبارت قرآنی : « الله ربنا و ربکم » در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید افعالی

2) توحید عملی

3) توحید صفاتی

4) توحید ذاتی

28 - این که پیامبر اسلام (ص) به دنبال برپا ساختن جامعه ای بود که امکان رشد برای همه ی انسان ها فراهم باشد ، به کدام یک از برنامه های ایشان برای پایه گذاری تمدن اسلامی اشاره دارد ؟

1) برپایی عدالت اجتماعی

2) ایجاد دیدگاه متعادل نسبت به نعمت های دنیایی و معنوی

3) احیاء منزلت زن

4) دعوت به توحید و خداپرستی

29 - مخاطب عبارت قرآنی « و جعلناکم شعوباً و قبائل » چه کسانی می باشند ؟

1) مومنان

2) همه ی مردم

3) متقین

4) مشرکین

30 - عبارت قرآنی مقابل با کدام گزینه تکمیل می شود : « و جعلنا شعوباً و قبائل ... »

1) لتعاونوا

2) لتعارفوا

3) لتقاتلوا

4) لتواضعوا

31 - مخاطب کدام یک از عبارات قرآنی زیر پیامبر اکرم (ص) است ؟

1) تعالوا الی کلمةٍ سواءٍ بیننا و بینکم

2) و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون

3) اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی

4) و استقم کما امرت و لا تتبع اهوا ءکم

32 - چند نفر در سرزمین حجاز دوران جاهلیت خواندن و نوشتن می دانستند ؟

1) 10

2) 17

3) 50

4) 220

33 - اولین آیاتی که بر رسول خدا (ص) نازل شد درباره ی چه موضوعی بوده است ؟

1) معاد

2) دانش و آموختن

3) مبارزه با مظاهر جاهلیت

4) پرستش

34 - برا ساس تعالیم رسول اکرم (ص) جستجوی علم بر هر مرد و زنی ............ است.

1) مباح

2) مستحب

3) واجب

4) مکروه

35 - در عبارت قرآنی « و ان تشکروا بالله ما لم ینزِّل به سلطاناً » مقصود از سلطان چیست ؟

1) فرمانروا

2) برتری

3) هدایت

4) دلیل

36 - آیه ی شریفه ی « قل من حرَّم زینة الله ........» حاوی کدام پیام است ؟

1) احیاء منزلت زن و جایگاه خانواده

2) بر پایی عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض طبقاتی

3) مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اشرافی

4) داشتن دیدگاه متعادل در بهره مندی از نعمت های دنیایی و معنوی

37 - کدام یک از آیات زیر انسان ها را از انجام زشتی ها و گناهان نهی می کند ؟

1) قل من حرَّم زینة الله التی اخرج لعباده .....

2) تعالوا الی کلمةٍ سواءٍ بیننا و بینکم

3) قل انما حرَّم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن .....

4) من عمل صالحاً من ذکرٍ او انثی و هو مؤمنٌ .....

38 - در اولین روز دعوت مردم مکه پیامبر اکرم (ص) در دامنه ی کوه صفا ایستاد و ندا کرد : « ای مردم بگویید خدایی جز « الله » نیست تا .............. شوید . »

1) هدایت

2) رستگار

3) مسلمان

4) موحّد

39 - در سخن عباس بن عبدالمطلب که گفت : « به خداوند سوگند امروز در کران تا کران زمین هیچ کس را نمی شناسم که جز این سه تن بر این کیش باشند .» مقصود از سه تن چه کسانی است ؟

1) حضرت علی (ع) – حضرت فاطمه (س) – حضرت خدیجه (س)

2) حضرت محمد (ص) – ابوطالب – حضرت علی (ع)

3) حضرت محمد (ص) – حضرت علی (ع) – حضرت خدیجه (س)

4) ابوطالب – عبدالمطلب – یحیی پسر عفیف

40 - کدام یک محور رسالت رسول خدا (ص) قرار گرفت ؟

1) مبارزه با شرک

2) برقراری عدالت اجتماعی

3) ایمان به معاد

4) تحول در شیوه ی زندگی فردی و اجتماعی

41 - پیامبر اکرم (ص) مبارزه با شرک را چگونه آغاز کرد ؟

1) با همیاری عامه مردم

2) با شکستن بت ها

3) با صبر و پایداری

4) با جنگ مسلحانه

42 - اعتقاد به کدام یک جهت گیری یاران و پیروان پیامبر اکرم (ص) را عوض کرد و معنای زندگی را در نظرشان تغییر داد ؟

1) عدل و مساوات

2) جهاد و مبارزه

3) توحید و معاد

4) احکام و حدود

43 - از دیدگاه رسول خدا (ص) اساس جهان بر کدام یک بنا شده است ؟

1) نظم

2) عدل

3) امر

4) ایمان

44 - خداوند چه هنگام رسول خدا (ص) را مخاطب قرار داد و فرمود : « فلذلک فادع و استقم کما امرت ............... » ؟

1) هنگامی که مشرکان در مقابل مسلمانان شکست را پذیرا شدند .

2) هنگامی که پایه های جامعه ی اسلامی تثبیت شده بود .

3) هنگامی که پیامبر (ص) مامور شد اولین بار دعوتش را علنی کند .

4) وقتی مبارزه با مشرکان و ستم کاران بالا گرفت .

45 - اعراب عصر جاهلیت برای آمدن بارا ن چه می کردند ؟

1) آتش می افروختند.

2) دعا می کردند.

3) شتر قربانی می کردند .

4) گاو را با آهن حرارت دیده داغ می زدند.

46 - اعراب عصر جاهلیت به کدام منظور شتری را کنار قبر مرده دفن می کردند ؟

1) با دچار عذاب قبر نشود .

2) تا مورد غفران الهی قرار گیرد .

3) تا بار گناهانش کاهش یابد.

4) تا در قیامت پیاده محشور نشود .

47 - پیامبر اکرم (ص) رسالت خود را از کجا شروع کرد و اولین بار پیامش دعوت به چه بود ؟

1) شهر مدینه – معاد

2) شهر مکه – توحید

3) شهر مکه – معاد

4) شهر مدینه – توحید

48 - بر اساس آیات قرآنی کدام یک تحریم نشده است ؟

1) فواحش

2) زینة

3) بغی

4) اثم

49 - خداوند در قرآن در رابطه با کدام یک فرموده : « هی للذین ءامنوا فی الحیاة الدنیا خالصةً یوم القیامة » ؟

1) ایمان و عمل صالح

2) برپایی نماز و پرداخت زکات

3) زینت الهی و روزهای پاکیزه

4) کارهای زشت و گناه و زیاده خواهی 

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس هشتم : عصر شکوفای

 

 درس هشتم : عصر شکوفای

 

  پرسش های چهار گزینه ای

1 - کدام یک از جملات زیر صحیح نمی باشد ؟

1) هرتمدنی نتیجه ی همت و تلاش یک ملت برای رفع نیازهای مادی و معنوی است .

2) تمامی آیا ت قرآن کریم پاسخ به پرسش های مسلمانان است .

3) پرسش گری و تحقیق در تمدن اسلامی در همه ی حوزه های علم جاری بود.

4) عظمت یک تمدن بستگی به توانمندی آن ملت ها برای رفع مجموعه نیاز های مادی و معنوی دارد. 

  2 - منشأ اصلی توجه به تفکر و اندیشه در تفکر اسلامی چه چیزی بود ؟

1) اندیشه های فلاسفه ی یونانی

2) علمای اهل کتاب

3) دانشمندان ایرانی

4) قرآن کریم و دستورات رسول اکرم (ص) 

  3 - رسول خدا (ص) چه چیزی را اساس زندگی سیاسی و روابط اجتماعی قرار داده بود؟

1) تشابه حقوق زن و مرد

2) تفکر و خرد ورزی

3) عدل و مساوات

4) دمکراسی 

  4 - حاکمان بنی امیه و بنی عباس بیش از همه کدامیک از معیارهای مورد نظر رسول خدا (ص) را نادیده گرفتند؟

1) تفکر و خرد ورزی

2) اجرای احکام و حدود اسلامی

3) حفظ منزلت زن و جایگاه خانواده

4) عدالت اجتماعی 

  2391 - شیوه ی حکومتی حاکمان بنی امیه و بنی عباس چه تاثیری در تمدن اسلامی داشت ؟

1) جدایی مردم ازحکومت

2) حفظ منزلت زن و جایگاه خانواده

3) افزایش اقتدار حکومت مرکزی

4) ارتقای سطح علمی و فرهنگی 

  5 - جلوه گاه اصلی انواع گوناگون هنر و ادب در تمدن اسلامی کدام یک بوده است ؟

1) قرآن و نهج البلاغه

2) معماری بناهای تاریخی

3) قرآن و مکانهای مذهبی

4) خطاطی و نقاشی 

  6 - حدیث « ...... لا یسبقکم بالعمل به غیرکم » از حضرت علی (ع) درباره ی اهمیت کدام موضوع می باشد ؟

1) پیروی از امام

2) عمل به قرآن

3) امر به معروف و نهی از منکر

4) برپا کردن نماز 

  7 - تمدن اسلامی در چه قرنی به اوج خود رسید ؟

1) 9 و 10

2) 1 و 2 و3

3) 3 و 4 و 5

4) 10 و 11 و 12 

  8- این موضوع که قرآن چنان زیبا بود که شنوندگان صاحب ذوق را مجذوب خود می کرد بیان گر کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن است ؟

1) انسجام و وحدت درونی

2) معنایی و مفهومی

3) تحدی و مبارزه طلبی

4) ادبی و هنری 

  9- در مورد محتوی نهج البلاغه کدام مورد صحیح تر می باشد ؟

1) بخشی از سخنان و نامه های امیر المومنین علی ع

2) تمامی نامه های امیر المومنین علی ع

3) تمامی سخنان و نامه های امیر المومنین علی ع

4) بخشی از سخنان امیر المومنین علی ع 

  10- اولین اثر هنری ادبی درتمدن اسلامی کدام است ؟

1) نهج البلاغه

2) نهج الفصاحه

3) مسجد النبی

4) قرآن کریم 

  11- هنر در دنیای اسلام پناهگاهی پاک تر و امن تر از ............... نداشته است .

1) شعر و نقاشی

2) معماری

3) نهج البلاغه و نهج الفصاحه

4) قرآن و مسجد 

  12- تمدن اسلامی از حدود کدام قرنها به ترتیب راه سراشیبی گرفت ؟

1) دوم و سوم

2) هفتم و هشتم

3) دوازدهم و سیزدهم

4) پنجم و ششم 

  13- حدیث مقابل با کدام کلمه تکمیل می گردد ؟ « الله الله فی القرآن لا یسبقکم بال......... بغیرکم »

1) عقل

2) تلاوت

3) عمل

4) عبرت

14- پرسش گری و تحقیق درتمدن اسلامی چگونه بوده است ؟

1) علوم طبیعی

2) علوم معنوی

3) همه ی حوزه های علم

4) فقه و اصول دین

15- تمدن اسلامی در کدام قرون به پایین ترین درجه ی خود رسید ؟

1) سوم و چهارم

2) هشتم و نهم

3) دوازدهم و سیزدهم

4) پنجم و ششم

16- به ترتیب سیر سعو د و افول تمدن اسلامی چگونه بوده است ؟

1) به سرعت تدریجی

2) به سرعت – به سرعت

3) تدریجی – به سرعت

4) به آهستگی – تدریجی

17- مفهو م کدام یک از احادیث زیر بیان گر علت اقول تمدن اسلامی می باشد ؟

1) کاد القفقر ان یکون کفراً

2) ما رایت شیئاً و رایت الله قبله و بعده و معه

3) نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولهم

4) الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم 

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس نهم :نگاهی به تمدن جدید

 درس نهم :نگاهی به تمدن جدید

 

  پرسش های چهار گزینه ای

1- ظهور دانشمندانی همچون افلاطون و ارسطو مربوط به کدام یک از دوره های تمدن اروپایی است ؟

1) تمدن اول مربوط به قبل ا ز میلاد مسیح

2) تمدن دوم مربوط به قبل از میلاد مسیح

3) تمدن دوم مربوط به بعد از میلاد مسیح

4) تمدن اول مربوط به بعد از میلاد مسیح 

  2 - شروع تمدن سوم اروپایی با کدام یک تقارن زمانی دارد ؟

1) گسترش مسیحیت

2) حاکمیت کلیسا

3) افول قدرت کلیسا

4) ظهور دانشمندانی چون بطلمیوس 

  3 - در مورد تمدن های اروپایی کدام گزینه نادرست است ؟

1) اوج تمدن اول :‌قرن 4 و 5 قبل از میلاد

2) افول قدر ت کلیسا :‌قرن 16 میلاد

3) آغاز تمدن دوم :‌قرن 15 میلادی

4) پایان تمدن دوم :‌قرن 16 میلادی 

  4 - ظهور دانشمندانی چون بطلمیوس در .................... مربوط به تمدن .................... اروپایی است .

1) ریاضی – اول

2) ریاضی – دوم

3) نجوم – اول

4) نجوم – دوم 

  2417 - کدام گزینه با سایرین تقارن زمانی ندارد ؟

1) افول قدرت کلیسا

2) پایان تمدن دوم اروپایی

3) قرن 15 میلادی

4) پایان تمدن اول اروپایی 

  2418 - حاکمیت کلیسا مربوط به کدام یک از تمدن های اروپایی است ؟

1) اول و دوم

2) فقط دوم

3) فقط سوم

4) دوم و سوم 

  5 - کسانی که از نقد و بررسی تمدن جدید فرار می کنند در کدام ویژگی ها مشتر ک اند ؟

الف - تمدن جدید را به کلی سیاه و منفی می بینند و همه ی دستاورد های آن را رد می کنند .

ب - به قدرت تفکرو تعقل خود بها نمی دهند .

ج - در مقابل تمدن جدید احساس حقارت می کنند وتوان نقد آن را در نمی بینند .

د - کرامت و عزت نفس آنان کم است در نتیجه از حق انتخاب خود بهره نمی برند .

1) الف و ب

2) الف و ج

3) ب و د

4) ج و د 

  6 - کدام جمله نادرست است ؟

1) مسلمانان برخلاف سایر ملت ها با تمدن جدید ارتباط غیر مستقیم دارند.

2) امروزه پیامد های مثبت و منفی تمدن جدید پدیدار شده است .

3) افول قدر ت کلیسا در اروپا مقارن است با آغاز تمدن سوم

4) امروزه با گذشت 4 قرن از تمدن جدید می توان در مورد آن داوری کرد . 

  7 - آسیب اصلی تولید انبوه در تمدن جدید کدام می باشد ؟

1) تخریب ساختار طبیعی محیط زیست

2) تولید زباله های زیاد

3) دل مشغولی دائمی مردم

4) ورود کالاهای متنوع به بازار

  8 - عامل اصلی در پدید آمدن فاصله ی طبقاتی در دنیای جدید چیست؟

1) افزایش بهره برداری از منابع طبیعی

2) نیاز به بازارهای کشورهای دیگر

3) امکان تولید انبوه

4) هدف قرار گرفتن ثروت و ذلت های مادی 

  9 - از حدود قرن .................... بو د که این احساس پدید آمد که ................ تنها رمز موفقیت ملت هاست .

1) 16 – تجربه

2) 18 – علم

3) 16 – علم

4) 18 – تجربه 

  10 - کدام یک از پیامد ها و نتایج تمدن جدید نیست ؟

1) اگاهی مردم نسبت به حقوق خود

2) کاهش فاصله ی طبقاتی

3) توانایی تصرف در طبیعت

4) تولید انبوه کالا 

  11 - تولید انبوه کالا مربوط به کدامیک از تمد ن های اروپایی است و نتیجه ی پیدایش چیست ؟

1) تمدن دوم – مصرف گرایی

2) تمدن دوم – ماشین آلات صنعتی

3) تمدن سوم – مصرف گرایی

4) تمدن سوم - ماشین آلات صنعتی 

  12 - کدام یک از مطالب بیان شده صحیح نمی باشد ؟

1) توانایی تصرف انسان در طبیعت آثار تخریبی برای کره ی زمین داشته است .

2) تولید علم درتمدن دوم اروپایی جهشی فوق العاده داشته است .

3) در تمدن جدید انسان بیش تر به موجودی با نیاز های مادی تعریف گردید .

4) قبل از پیدایش صنعت تقسیم کار و تولید شکل مناسب تر ی داشت .

13 - اوج تمدن اول اروپایی مربوط به چه زمانی است ؟

1) قرن 5 بعد از میلاد

2) قرن 16 میلاد ی

3) قرن 18 میلادی

4) قرن 5 قبل از میلاد

14 - کدام یک از نتایج تولید انبوه کالا در دوره ی جدید نیست ؟

1) افزایش نیاز طبیعی در مردم

2) رواج مصرف گرایی

3) افزایش بهره برداری ازمنابع طبیعی

4) آسیب به محیط زیست در اثر تولید زباله های زیاد

15 - کدام یک از عوامل زمینه ساز ظهور پدیده استعمار نیست؟

1) تولید انبوه کالا

2) نیاز به بازارهای کشورهای دیگر

3) عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق خود

4) احتیاج به منابع طبیعی کشورهای دیگر

16 - کدام واژه به معنای آباد کردن است؟

1) استبداد

2) استثمار

3) استعمار

4) استبعاد

17 - چرا قبل از دوره تمدن جدید ،تقسیم کار و تولید شکل مناسبتری داشت؟

1) غفلت از نیازهای معنوی

2) عدم توانایی تصرف در طبیعت

3) عدم امکان تولید انبوه

4) امکان بهره مندی بیش تر از مواهب طبیعی

18 - اکنون چه مدتی از ظهور تمدن جدید می گذرد و داوری در مورد آن امکان پذیر است یا خیر؟

1) 4قرن –آری

2) 2قرن –آری

3) 2قرن –خیر

4) 4قرن - خیر

19 - رسیدن به سود بیشتر علت اصلی کدامیک در تمدن جدید می باشد؟

1) تصرف در طبیعت

2) غفلت از نیازهای معنوی

3) مصرف گرایی

4) کاهضش فاصله طبقاتی

4) بهره برداری کردن - سو 

1) دوم –تولید انبوه کالا

2) سوم –کشف قوانین طبیعی

3) دوم –کشف قوانین طبیعی

4) سوم –تولید انبوه کالا

21 - در تمدن جدید چه نوع علمی بیش از همه مورد توجه قرار گرفت؟

1) علوم عقلانی

2) علوم تجربی

3) علوم معنوی

4) علوم ماورالطبیعه

22 - در تمدن........... اروپایی ، انسان بیش تر به موجودی با نیازهای......تعریف گردید.

1) اول - معنوی

2) دوم - مادی

3) سوم –مادی

4) سوم –معنوی

23 - واژه استعمار به کدام معناست و ظهور پدیده استعمار مربوط به کدام دوره از تمدن های اروپایی می باشد؟

1) بهره برداری کردن - دوم

2) اباد کردن - سوم

3) آباد کردن - دوم

20 - پیشرفت چشمگیر آدمی در ارتباط با تصرف و ایجاد تغیرات در طبیعت مربوط به کدامیک از تمدن های اروپایی است و کدامیک عامل اصلی ان بوده است؟

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

درس دهم :‌برنامه ای برای فردا

 

درس دهم :‌  برنامه ای برای فردا

  پرسش های چهار گزینه ای

1- خداوند برای امت اسلام در قرآن کدام تعبیر را به کار برده است؟

1) امة خیراً

2) امة واسطاً

3) امة شاهداً

4) امة واحداً 

  2 - ترجمه ی عبارت قرآنی «‌لتکونو شهداء الی الناس » کدام گزینه می باشد؟

1) تا مردم در راه خدا شهید شوند .

2) تا فرشتگانی بر اعمال مردم شاهد باشند .

3) تا بر مردم گواه باشید .

4) تا مردم بر اعمال شما گواه باشند . 

  3 - مخاطب عبارت قرآنی « لتکونوا شهداء الی الناس » چه کسانی هستند؟

1) مسیحیان

2) مسلمانان

3) همه ی مردم

4) مشرکان 

  4 - عبارت قرآنی « و جادلهم بالتی هی احسن » در رابطه با کدام موضوع است ؟

1) کیفیت دعوت به حق

2) جهاد و مبارزه ی مسلحانه

3) دعوت کردن مردم به حق از طریق عمل

4) ترک بحث و مجادله 

  5 - از مفهوم کدام عبارت قرآنی این مطلب برداشت می شود که امت مسلمان باید اعمالشان برای دیگران اسوه و نمونه باشد؟

1) و یکون الرسول علیکم شهیداً‌

2) و جاهدلهم بالتی هی احسن

3) و داعی الی الله و اذن و سراجاً منیراً

4) لتکونوا شهداء الی الله الناس 

  6 - مخاطب کدام یک از عبارات قرآنی زیر مسلمانان می باشند؟

1) وکذلک جعلناکم امة وسطا

2) اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله

3) تعالوا الی کلمةٍ سواء بیننا وبینکم

4) فلذلک فادع واستقم کما امرت 

  7 - در کدام یک از آیات زیر خداوندروش های تبلیغی را به پیامبر اسلام(ص) آموزش می دهد؟

1) یا ایّها النبی انّات ارسلنلک شاهداً ومبشراً ونذیراًوداعیاً الی الله باذنه.........

2) ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و...........

3) وکذلک جعلناکم امّة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس...........

4) قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا الله مثنی وفرادی 

  8 - درآیه ی125 سوره ی نحل به ترتیب استفاده از چه روش هایی برای رساندن پیام الهی به مردم بیان گردیده است؟

1) اندرز نیکو، منطق خردمندانه ومجادله ی نیکوتر

2) دانش استوار، مجادله ی نیکوتر ومنطق خردمندانه

3) مجادله ی نیکوتر، اندرز نیکو ومنطق خردمندانه

4) دانش استوار، اندرز نیکو ومجادله ی نیکوتر 

  9 - درهنگام تبلیغ پیام اسلام بیشتر باید بر کدام پیام ها تأکید شود؟

1) عام ترین و بنیادی ترین تعالیم دینی

2) دمکراسی و عدالت اجتماعی

3) از جزئی ترین تا کلی ترین تعالیم دینی

4) عقل، علم ودانش بشری

  10 - تمدن جدید در کدام ابعاد دارای کاستی های فراوان وآشکار است؟

1) مدنیت وعقلانیت

2) یکتا پرستی وعدالت

3) عدالت ومدنیت

4) مادیات ومعنویات 

  11 - مخاطب عبارت قرآنی«ان تنصروا الله ینصرکم ویثبّت اقدامکم» چه کسانی هستند واین عبارت بیان گر کدام است؟

1) مؤمنان – امتحان الهی

2) مشرکان – عذاب الهی

3) مؤمنان – امدادالهی

4) مسلمانان – امتحان الهی 

  12 - از عبارت قرآنی «ویکون الرسول علیکم شهیداً» کدام مطلب برداشت می شود؟

1) امی بودن رسول خدا(ص)

2) عصمت رسول خدا (ص) در دریافت وحی

3) ایثار وجان فشانی رسول خدا(ص)

4) اسوه ونمونه بودن رسول خدا(ص) 

  13 - بر اساس آیه ی 7 سوره ی محمد(ص) خداوند در چه صورتی مؤمنان را یاری می کند وگام هایشان را استوار می سازد؟

1) در صورتی که خدا را یاری کنند.

2) درصورتی که ایمان آورده وعمل صالح انجام دهند.

3) در صورتی که ترس به خود راه ندهند.

4) در صورتی که به خدا توکل کنند. 

  14 - در آیه ی شریفه ی « و کذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء الی الناس » به کدام ویژگی جامعه ی اسلامی اشاره شده است؟

1) شهادت طلبی

2) مدنیت و عقلانیت

3) اعتدال و میانه روی

4) عدالت و مساوات

15 - جهت تقویت بنیان های اسلامی اولین قدم کدام است ؟

1) تقویت عزت نفس عمومی

2) همراه کردن دیگران با خود

3) استحکام بخشیدن به نظام اسلامی

4) مبارزه با ستم گران و تقویت فرهنگ جهاد

17 - در آیه ی شریفه ی « ادع الی السبیل ربِّک بالحکمة....... » خداوند چند روش را برای رساندن پیام الهی به پیامبرش آموزش می دهد و این روش ها متکی بر چیست ؟

1) 2 - منطق خردمندانه

2) 2 - ایمان و تقوا

3) 3 – ایمان و تقوا

4) 3 – منطق خردمندانه

17 - موارد کدام گزینه همگی از عام ترین و بنیادی ترین تعالیم دینی اسلام می باشند ؟

1) توحید ـ معاد – عدالت و کرامت انسان

2) توحید – خرد ورزی – احکام و جهاد

3) احکام – حدود – عدالت و منزلت خانواده

4) عدالت – کرامت – انسان – حدود و قصاص

18 - خداوند در قرآن کریم درباره ی چه کسانی به پیامبر می فرماید :‌ « هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر این که از آیین آن ها پیروی کنی»؟

1) مشرکان و بت پرستان

2) منافقان

3) برخی از مسلمانان مدینه

4) گروهی از مسیحیان و یهودیان

19 - مفهوم آیات شریفه ی :‌لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم .......» بیان گر کدام موضوع است ؟

1) ‌مبارزه با ستم گران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت

2) چگونگی روابط مسلمانان با غیر مسلمان

3) خود سازی اخلاقی و تقویت ایمان

4) روش های تبلیغی برای انتقام پیام اسلام

20 - بر اساس آیه ی شریفه ی « و کذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس ..... » جامعه ی واقعی اسلامی چگونه جامعه ای است ؟

1) جامعه ای است که بر اساس عقلانیت و مدنیت بنا شده است.

2) ‌جامعه ای است که بتواند راه معتدل و میانه ی زندگی را به سایر جامعه ها نشان دهد .

3) جامعه ای است که به تصویری روشن از پیشینه ی خود دست یافته باشد.

4) جامعه ای است که دارای نظام حکومتی مقتدر و مستحکم باشد.

21 - از مفهوم کدام یک از عبارات قرآنی بیان شده این مطلب برداشت می شود که مسلمانان باید اعمال رسول خدا (ص) را نمونه و اسوه قرار دهد؟

1) ‌و لتکن منکم امةً‌ یدعون الی الخیر

2) ما کان محمد ابا احدٍ من رجالکم

3) ‌و یکون الرسول علیکم شهیداً

4) یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک

22 - مقام معظم رهبری در رابطه با کدام یک فرموده اند کشوری که مردمش از آن بی بهره باشند هرگز به حقوق خود دست نخواهند یافت ؟

1) علم

2) عزت نفس

3) فرهنگ جهاد

4) تزکیه ی نفس

23 - ترجمه ی عبارت قرآنی «‌و یکون الَّرسول علیکم شهیداً » با کدام گزینه مطابقت دارد؟

1) و پیامبر بر شما گواه باشد .

2) ‌و شما بر حقانیت رسول گواهید .

3) و پیامبر بر حقانیتش گواه است.

4) شهدا در بهشت با پیامبر هم نشین اند.

24 - کدام یک از برنامه های ذکر شده در جهت انتخاب روش درست برای انتقال درست پیام اسلام می باشد؟

1) استحکام بخشیدن به نظام اسلامی

2) تلاش برای پیشگام شدن در علم

3) تأ کید برمحتوای عقلانی و خردمندانه ی دین

4) تقویت عزت نفس عمومی

25 - کدام یک از آیات بیان شده در رابطه با راه های تقویت بنیان های جامعه ی اسلامی می باشد؟

1) وکذلک جعلناکم امة وسطاً

2) ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر

3) ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة

4) ولن ترضی عنک الیهود ولاالنصاری حتی تتبع ملتهم

26 - کدام یک از موارد زیر از برنامه های لازم برای خود سازی فردی جهت ایفای نقش و تأ ثیرگذاری بر تمدن جدید جهانی می باشد؟

1) تأکید بر عام ترین وبنیادی ترین تعالیم دینی

2) استفاده از بهترین وکارآمد ترین ابزارها

3) استحکام بخشیدن به نظام اسلامی

4) رسیدن به تصویری شفاف از پیشینه ی خود و دنیای جدید

27 - قرآن کریم برای بیان چگونگی ارتباط مسلمانان با غیر مسلمانانی که با آن ها در صلحند، کدام عبارت را به کار برده است؟

1) وتقسطوا الیهم

2) انما ینهاکم الله

3) ان تقوموا لله

4) جادلتم بالتی هی احسن

28 - عبارت:« اگر مؤمنان در جهت الگو و اسوه شدن واجرای فرامین الهی حرکت کنند، امدادهای الهی شامل حال آن ها می شود » با کدام یک از آیات زیر ارتباط مفهومی نزدیک تری دارد؟

1) وکذلک جعلناکم امّةً وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس

2) ولتکن منکم امّهً یدعون الی الخیر

3) یا ایّها الذین ءامنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبّت اقدامکم

4) ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة

29 - اولین قدم جهت ایفای نقش برای رسیدن به اهداف اسلامی در تمدن جدید جهانی چیست؟

1) تقویت بنیان های جامعه ی خود

2) خود سازی فردی

3) همراه کردن دیگران با خود

4) حضور مؤثر و فعال در جامعه ی جهانی

30 - مفام معظم رهبری کدام یک را مایه ی اقتدار ملی معرفی کرده اند؟

1) عدالت

2) عزت نفس

3) علم

4) صبر

31 - کدام یک مهم ترین عامل برای حضور کارآمد یک کشور در میان افکار عمومی جهان است؟

1) استحکام واقتدار نظام حکومتی

2) پیشگام شدن در علم

3) عزت نفس عمومی

4) مبارزه با ستمگران

32 - آیه ی شریفه ی «ولتکن منکم امةٌ یدعون الی الخیر» در رابطه با کدام یک از راه های تقویت بنیان های جامعه ی اسلامی می باشد؟

1) تقویت عزت نفس عمومی

2) استحکام بخشیدن به نظام اسلامی

3) خود سازی اخلاقی و تقویت ایمان

4) همراه کردن دیگران با خود

33 - ازآیه ی شریفه ی «ولن ترضی عنک الیهود ولاالنصاری حتّی تتّبع ملتهم» کدا م مطلب مستفاد می شود؟

1) بسیاری از مردم با شنیدن سخن حق دلشان نرم می شود وپذیرای آن می گردند.

2) در تبلیغ پیام اسلام باید بر محتوای عقلانی و خردمندانه ی دین تأکید داشت.

3) در تبلیغ اسلام باید بر عام ترین وبنیادی ترین تعالیم دینی تأکید داشت.

4) گروهی از اهل باطل با شنیدن سخن حق نه تنها زیر بار حق نمی روند بلکه سد راه حق جویی می باشند.

34 - در کدام یک از آیات زیر چگونگی رابطه ی مسلمانان با غیر مسلمانان تبیین شده است؟

1) ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ........

2) ولن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم

3) لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین.........

4) وکذلک جعلناکم امة وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس

+ نوشته شده در  جمعه دوم آذر 1386ساعت   توسط حسن زرین کلاه  |  آرشیو نظرات

سوالات چهار گزینه ای دین و زندگی پیش دانشگاهی درس اول و دوم

دین و زندگی  پیش دانشگاهی  درس اول و دوم

1 - مخاطب عبارت قرآنی « انتم الفقراء الی الله » چه کسانی هستند؟

1) مومنین                  2) همه ی مردم                 3) مشرکین                   4) مسلمین 

  2 - رابطه ی جهان با خداوند بیش تر مشابه کدام رابطه است ؟

1) ساعت با سازنده ی آن                              2) پرتو های نور با منبع نور

3) گیرنده ی ثروت با دهنده ی ثروت               4 ) اتومبیل با سازنده ی آن 

  3 - ترجمه ی عبارت قرآنی : « و یأت بِخََلْقٍ جدیدٍ » مطابق با کدام گزینه است ؟

1) و همواره در حال آفرینش مجدداست .              2) و او شما را دوباره خواهد آفرید.

3) اگر می توانید ، بیافرینید                             . 4) و خلق جدیدی می آورد . 

  4 - عبارت قرآنی : « ان یشأ یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ » بیش از همه بیان گر کدام گزینه است ؟

1) رحیم               2) قادر                 3) شاکر                   4) حمید 

  5 - بیت : « ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش » بیان گرکدام یک از راه های خداشناسی است ؟

1) راه فطرت            2) برهان نظم             3) درک نیازمندی جهان به خداوند       4) برهان علیت 

  6 - از کدام عبارت قرآنی این مفهوم برداشت می شود که انسان ها در هستی خود به اراده ی خداوند وابسته اند؟

1) سنریهم ء ایاتنا فی الافاق و فی انفسهم                2) فاینما تولوا فثم وجه الله

3) ان الله ربی و ربکم فاعبدوه                              4) ان یشا یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ  

  7- وقتی می گوییم منظومه ی شمسی حقیقت دارد منظور این است که :

1) موجود است و واقعیت دارد .                        2) ذاتش مساوی با موجود بودن نیست .

3) حق بودن خود را از خدا می گیرد.                   4) بر اساس نظم آفریده شده است. 

  8 - کدام یک از ابیات زیر ، راه نیازمندی را « درک نیازمندی جهان به خداوند » بیان می کند ؟

1) یار بی پرده از در دیوار/ در تجلی است یا اولی الابصار

2) ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش

3) نخست دیده طلب کن ، پس آنگهی دیدار/ از آن که یار کند جلوه بر اولوا الابصار

4) پرده ندارد جمال غیر صفات جلال / نیست براین رخ نقاب، نیست براین مغز پوست 

  9 - این سوال که « آیا موجودات جهان به جای اینکه اکنون هستند و می توانستند نباشند» ناشی از چه نوع تفکری است ؟

1) تفکری عمیق در موجودات جهان                2) تفکری سطحی درباره ی مخلوقات

3) تفکر مادی                                           4) تفکر غیر منطقی و غیر معقول 

  10- کدام یک از عبارات قرآنی زیر بیش از همه بر قادر بودن خداوند متعال دلالت دارد ؟

1) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله

2) و ما ذلک علی الله بعزیز

3) اولم یکف بربک انّه علی کل شیءٍ شهیدٍ

4) فاینما تولوا فثم وجه الله 

  11 - بر اساس مفهوم کدام آیه ی شریفه انسان ها در هستی خود به اراده ی خدا وابسته اند ؟

1) و نحن اقرب الیه من حبل الورید

2) اولم یکف بربک انه علی کل شیءٍ شهیدٍ

3) یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله

4) و ما لهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه احداً 

  12 - درعبارت قرآنی : « و ما ذلک علی الله بعزیزٍ» واژه ی عزیز به کدام مفهوم است ؟

1) شکست ناپذیر

2) قدرتمند

3) دشوار

4) بی نیاز 

  13 - خداوند در قرآن کریم برای بیان وابستگی هستی انسان ها به اراده ی خداوند از کدام تعبیر استفاده کرده است ؟

1) مسکین                     2) فقیر           3) عزیز        4) یتیم 

  14 - آیات شریفه ی : یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید ان یشأ یذهبکم و یأتِ بخلقٍ جدیدٍ......» در رابطه با کدام یک از راه های خداشناسی می باشد؟

1) برهان علیت

2) راه فطرت

3) برهان نظم

4) درک نیازمندی پدیده ها و خداوند

15 - از عبارت قرآنی : « ان یشاء یذهبکم و یأت بخلقٍ جدیدٍ » کدام مطلب برداشت می شود؟

1) از راه تفکر درخود می توان به حقانیت خداوند رسید.

2) انسان در عمق وجود خود حضور خداوند را درک می کند.

3) هر چیزی پیش از این که نمایش دهنده ی خود باشد نشان دهنده ی خالق خداست .

4) انسان ها در هستی خود به اراده ی خداوند وابسته اند.

16 - در آیه ی شریفه ی : « یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله .....» پس از این که صفت « فقر» به انسان ها نسبت داده شده

خداوند با چه صفاتی معرفی گردیده است؟

1) غنی و حمید

2) عزیز و غنی

3) حمید و مجید

4) شهید و حق

17 - ترجمه ی عبارت قرآنی :« و ما ذلک علی الله بعزیزٍ» مطابق با کدام گزینه است؟

1) و این برای خدا دشوار نیست.

2) و خداوند شکست ناپذیر است.

3) و خداوند بر انجام امور توانا است.

4) و هیچ گاه از رحمت خدا مایوس نشوید.

18 - بیت : « ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش » بیان گرکدام مطلب است؟

1) نیازمندی موجودات به خداوند اختصاص به مرحله ی پدید آمدن آن ها دارد.

2) هر چیزی که وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن نیازمند دیگری است.

3) خداوند بدون هیچ واسطه ای در هر چیزی مشهود و هویدا است .

4) از راه تفکر در خود و جهان می توان به حقانیت خداوند پی برد .

19 - اگر موجود بودن جزء ذات ما قرار داشت آن گاه ..........

1) پدیده بودیم و از غیر خود بی نیاز

2) می توانستیم باشیم و می توانستیم نباشیم .

3) از پدیده بودن خارج می شدیم .

4) ذات ما مساوی با موجود بودن نبود.

20 - از آن جا که وجود انسان و سایر موجودات جهان به خداوند است ، قرآن به ترتیب چه صفاتی را به خداوند و انسان نسبت داده است ؟

1) حمید ظلوم

2) عزیز جهول

3) غنی حمید

4) غنی فقیر

21 - کدام یک از شاخه های توحید افعالی نیست ؟

1) توحید درعبادت

2) توحید در مالکیت

3) توحید در ولایت

4) توحید در ربوبیت 

  22 - توحید در ربوبیت و توحید در ولایت به ترتیب از شاخه های کدام مرتبه ی توحید است ؟

1) توحید ذاتی – توحید افعالی

2) توحید صفاتی – توحید ذاتی

3) توحید افعالی – توحید ذاتی

4) توحید افعالی – توحید افعالی 

  23 - اعتقاد به چند خدا برای پدیده های مختلف طبیعی نمونه ای از چیست؟

1) شرک صفاتی

2) شرک افعالی

3) شرک عبادی

4) شرک ذاتی 

  24 - کدام یک از شاخه های توحید افعالی است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید در صفات

3) توحید در عبادت

4) توحید در مالکیت 

  25 - عبارت قرآنی : « ..... ما لهم من دونه من ولی » به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟

1) توحید ذاتی

2) توحید افعالی

3) توحید صفاتی

4) توحید عبادی 

  26 - کدام یک از جملات زیر در ارتباط با توحید افعالی است ؟

1) خداوند در ذات خود یکتاست و مثل و مانند ندارد .

2) خداوند در کارهای خود نیاز به هیچ موجودی ندارد.

3) میان ذات خداوند و صفات او دوگانگی نیست.

4) پدید آورنده ی هستی که خود پدیده نباشد یکی است. 

  27 - کدام یک از عبارات یا آیات زیر به توحید افعالی دلالت دارد؟

1) لا اله الا الله

2) یحول الله و قوته اقوم و اقعد

3) قل هو الله احدٌ

4) و لم یکن له کفواً احد 

  28 - کدام یک از جملات زیر اشاره به توحید افعالی دارند ؟

الف – پدید آورنده ی هستی که وجودش را از دیگری نگرفته باشد یکی است.

ب - قانون مندی های حاکم بر جهان و روابط میان پدیده ها ناشی از اراده ی خداست.

ج - صفات خداوند چیزی علاوه بر ذاتش نیست.

د – همه ی حوادث ، حرکات ، تاثیر و تاثرات از خداست .

1) الف و ج

2) ب و ج

3) الف و د

4) ب و د 

  29 - شرک ذاتی یعنی اعتقاد به این که .............

1) غیر از خدا موجودات دیگری در اداره ی جهان با خدا شریک اند.

2) صفات خدا چیزی جدا از وجود خداست .

3) دو یا چند خدا که هیچ کدام مخلوق نیستند ، هر کدام خالق بخشی از جهان می باشند.

4) خداوند جهان را آفریده ، اما دیگری را هم در مالکیت آن شریک خود قرار داده است . 

  30 - این که خداوند مثل و مانند ندارد ، بیان گر کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید عملی

2) توحید ذاتی

3) توحید افعالی

4) توحید صفاتی 

  31 - کدام یک از عبارات قرآنی زیر بر توحید افعالی دلالت دارد ؟

1) لا اله الا هو فاعبدوه

2) و لم یکن له شریک فی الملک

3) قل هو الله احد

4) لیس کمثله شیء 

  32 - عبارت : « اگر به جای خدا ، چند خدا وجود داشته باشد ، هر کدام از آنها کمالاتی را که دیگرا ن دارند ندارد

 و بدین ترتیب ناقص و محدود می شود و نیاز به خالق پیدا می کند » بیان گر چیست ؟

1) استدلال عقلی برای اثبات توحید افعالی

2) گرایش فطری به توحید افعالی در انسان

3) گرایش فطری به توحید ذاتی در انسان

4) استدلال عقلی برای اثبات توحید ذاتی 

  33 - کدام یک از عبارات زیر در ارتباط با توحید ذاتی است ؟

1) خداوند مثل و مانند ندارد .

2) هیچ موجودی در کارهای خود مستقل از خدا نیست .

3) خداوند در کارهایش بی نیاز از مخلوقات است .

4) صفات خداوند چیزی علاوه بر ذاتش می باشد . 

  34 - عبارت : « بحول الله و قوته اقوم و اقعد » در ارتباط با کدام یک از مراتب توحید است ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید عبادی

35 - در عبارت قرآنی : « و لم تکن له صاحبة » چه چیزی از خداوند نفی شده است ؟

1) فرزند

2) همسر

3) شریک

4) مشاور

36 - گرایش انسان به یک مبدأ و منشأ قدرت در جهان گرایشی است ............

1) غریزی

2) فطری

3) طبیعی

4) عقلانی

37 - انسجام و ارتباط غیر قابل گسست میان مجموعه ی اجزای جهان در تقابل با کدام است ؟

1) توحید ذاتی

2) گرایش فطری به مبدأ یگانه

3) شرک ذاتی

4) شرک عملی

38 - کدام گزینه شامل شاخه های توحید افعالی می باشد ؟

1) توحید درمالکیت – توحید در عبادت – توحید در صفات

2) توحید در ولایت – توحید در ربوبیت – توحید در عبادت

3) توحید در ذات – توحید در مالکیت – توحید در عبادت

4) توحید در مالکیت – توحید در ولایت – توحید در ربوبیت

39 - این که هیچ موجودی در کارهای خود بی نیاز و مستقل از خداوند نیست به کدام یک از مراتب توحید اشاره می کند ؟

1) توحید ذاتی

2) توحید صفاتی

3) توحید افعالی

4) توحید عبادی

40 - کدام یک از عبارات زیر نشان دهنده ی شرک افعالی است ؟

1) اعتقاد به این که دو و یا چند خدا به طور دسته جمعی جهان را آفریده اند .

2) اعتقاد به این که میان ذات خدا و صفات او دوگانگی وجود دارد .

3) اطاعت از غیر خدا و انجام کارها برای رضای دیگری

4) اعتقاد به این که خداوند بعضی از کارهای جهان را به دیگری واگذار کرده است .

پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387
نگاهی به تمدن جدید -برنامه ای برای فردا (درس ۹و۱۰ پیش دانشگاهی)

نگاهی به تمدن جدید

درس نهم                                       

1 ) سه دوره ی تمدن را در اروپا مشخص کنید.

2 ) در یک نگاه اجمالی تمدن جدید، دارای چه آثاری بوده است؟

3 ) رابطه ی مسلمانان با تمدن جدید چگونه رابطه ای است؟

4 ) چه کسانی از نقد و بررسی گریزانند؟

5 ) ویژگی مشترک کسانی که از نقد گریزانند چیست؟

6 ) پیامدها و نتایج گسترده ی تمدن جدید در یک نگاه کدامند؟

7 ) از دستاوردهای تمدن جدید کدام یک مثبت و کدام یک منفی هستند؟

8 ) پیامد مثبت تمدن جدید در توجه به علم و تحقیق را بنویسید.

9 ) موفقیت تمدن جدید در گسترش علم کدام باور غلط را در اذهان ایجاد نمود؟

10) برخی توانمندی های انسان را در رابطه با تصرف در طبیعت نام ببرید.

11) آثار مخرب تصرف در طبیعت را بررسی کنید.

12) نحوه ی زندگی انسان امروز از نظر رفاهی با انسان های قرون قبل دارای چه تفاوت هایی است؟

13) روند رشد آگاهی های مردم از قانون و حقوق را بنویسید.

14) با وجود افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق، کدام عامل باعث تضییع بعضی حقوق و ایجاد فساد اخلاق گردیده است؟

15) آثار منفی تولید انبوه کالا را در امور مادی بنویسید.

16) آسیب اصلی تولید انبوه کالا چیست؟

17) تولید انبوه کالا زمینه ی کدام آسیب را در کشورهای دیگر ایجاد نمود؟ و نتیجه ی آن چه بود؟

18) وضعیت کار و سرمایه در دوران قبل از پیدایش صنعت را با دوران پس از آن مقایسه کنید.

19) عامل اصلی ایجاد فاصله ی طبقاتی در جوامع چیست؟

20) تعریف تمدن کنونی از انسان چیست؟

21) تعریف تمدن کنونی از انسان دارای کدام نتایج بوده است؟

22) وضعیت اقدامات تسلیحاتی و نظامی قدرتمندان در جهان چگونه است؟

برنامه ای برای فردا

درس دهم                                        

1 ) ویژگی های تمدنی که در حال حاضر ما در متن آن زندگی می کنیم چیست؟

2 ) دو تجربه ی موفق ایران اسلامی در تمدن حاضر کدام است؟

3 ) تأثیر دو تجربه ی موفق ایران اسلامی بر جهان امروز چه بوده است؟

4 ) موقعیت کنونی ایران اسلامی نسبت به تمدن کنونی چیست؟

5 ) بزرگ ترهای امروز ایران اسلامی نوجوانان کدام نسل هستند؟ و انتظارشان چیست؟

6 ) سه هدف بزرگ ایران اسلامی در رابطه با تمدن جهانی چیست؟

7 ) آیا این اهداف دست نایافتنی هستند؟ چرا؟

8 ) برای رسیدن به اهداف سه گانه در کدام حوزه ها باید فعالیت نمود؟

9 ) در حوزه ی فردی، انتخاب کدام برنامه ها ضروری است؟

10) شناخت گذشته و مقایسه ی آن با عصر حاضر چگونه ما را راهنمایی می کند؟

11) کدام فضایل اخلاقی موجبات رسیدن به اهداف را فراهم می سازد؟

12) پیشرفت های علمی چه تأثیری در تقویت یک ملت دارد؟

13) تذکر مقام معظم رهبری در باره ی پیشگامی در علم و فناوری را بنویسید.

14) آیا حضور فعال در جهان و تأثیر بر آن تنها با اقدامات فردی میسر است؟ توضیح دهید.

15) با توجه به آیه ی 104 سوره ی آل عمران اولین قدم در حوزه ی دوم اقدامات مربوط به اهداف سه گانه چیست؟

16) مهم ترین عامل برای حضور مؤثر در میان افکار عمومی جهان چیست؟

17) برخی از عوامل استحکام نظام اسلامی را ذکر کنید.

18) عبارت «ما می توانیم» کدام حس را در افراد یک ملت ایجاد خواهد کرد؟ نمونه ای را مثال بزنید.

19) چرا پیام اسلام پیامی برای همه ی مردم تلقی می شود؟

20) چه رابطه ای میان  یک پیام و روش تبلیغ آن وجود دارد؟ توضیح دهید.

21) خداوند کدام روش تبلیغی را به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم آموزش می دهد؟ 22) روش های قرآن در مواجهه با مردم و تبلیغ پیام چیست؟

23) روش های تبلیغی قرآن متکی بر چه اموری است؟ و لازمه ی به کارگیری این روش ها چیست؟

24) تفاوت ابزارهای کنونی با ابزارهای زمان رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟

25) سهل انگاری اهل حق در استفاده ی صحیح از ابزارها چه پیامدهایی دارد؟ نمونه ای برای آن ذکر کنید.

26) چرا در تبلیغ اسلام باید از نیازهای عمومی آغاز کرد؟

27) برخی از نیازهای عمومی را که در تعالیم اسلام به آن ها توجه شده، نام ببرید.

28) در تبلیغ اسلام در تمدن جدید کدام یک از رسالت های انبیا را باید احیا نمود؟

29) مبارزه با ستمگران و برقراری عدالت نیازمند کدام هوشیاری ویژه است؟

30) قرآن درباره ی سلطه جویی گروهی از یهودیان و مسیحیان بر مسلمین چه هشداری به رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم داده است؟

31) امام خمینی رحمة الله علیه توجه ما را به کدام نکته در خصوص سلطه جویی بیگانگان جلب می نمایند؟

32) نگرش واقع بینانه در دعوت به حق و عدالت چیست؟

33) نمونه ی بارز حق ستیزی و زورگوییدر عرصه ی جهانی کدام است؟

34) هدایت ملت ها به سوی استقامت و مبارزه ای معقول و عزتمند مستلزم چیست؟

35) آیا خداوند هر نوع ارتباطی را با غیر مسلمانان ممنوع ساخته است؟ توضیح دهید.

36) رابطه با کدام دسته از غیر مسلمانان از سوی خداوند:          الف- نهی نشده است؟         ب- نهی شده است؟

37) آیا تلاش برای احیا و بازسازی تمدن اسلامی و اصلاح وضع کنونی جهان تنها یک وظیفه و مسؤولیت است؟

38) کدام پندار ساده اندیشانه در یکی دو قرن اخیر درباره ی کفایت علم و دانش بشری وجود داشته است؟

39) آیا در قرن بیست و یکم بی کفایتی علم در رساندن انسان به سعادت اثبات شده است؟ چگونه؟

40) اعتقاد و مسؤولیت مسلمانان در ارتباط با اسلام چیست؟

41) در دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواسته ی اصلی منتظران چیست؟

پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387
پایه های استوار - عصر شکوفایی (درس ۷ و ۸ پیش دانشگاهی)

پایه های استوار

درس هفتم                                       

1 ) مشاهدات یحیی بن عفیف را درباره ی رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در روزهای آغاز بعثت بنویسید.

2 ) عباس بن عبدالمطلب درباره ی نماز رسول خدا به اتفاق حضرت خدیجه و امام علی علیهم السلام چه گفت؟

3 ) با گذشت نیم قرن از دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چه تأثیری در سرزمین های اطراف ایجاد شد؟ 4 ) در قرن اول بعثت دامنه ی اسلام تا کدام نواحی گسترش یافت؟

5 ) در حال حاضر برای بازنگری به تمدن اسلام در کدام نکات باید تأمل داشته باشیم؟

6 ) لازمه ی گذر از دوره ی جاهلی به عصر اسلام چه بود؟

7 ) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم رسالت خود را چگونه، با چه پیامی و از کجا آغاز کرد؟

8 ) محور رسالت رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم چه بود؟

9 ) در قرآن کریم دعوت تمدن های موجود به توحید چگونه به پیامبر صلی الله علیه فرمان داده شده است؟

10) در کنار دعوت به توحید، کدام نگرش مورد توجه پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم قرار گرفت و این امر چه تأثیری بر یاران و پیروان آن حضرت داشت؟

11) آیه ی 13 سوره ی حجرات به کدام یک از اقدامات رسول خدا صلی الله در تأسیس تمدن اسلامی اشاره دارد؟

12) ترجمه ی آیه ی 13سوره ی حجرات را که به مبارزه با تبعیضات نژادی و طبقاتی اشاره دارد، بنویسید.

13) وجود کدام یاران و پیروان در جمع اصحاب رسول خدا صلی الله بیانگر عدم توجه اسلام به نام و نسب است؟  14) رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم بر ویرانه های کاخ اشرافیت جاهلی کدام بنا را برپا ساخت؟

15) پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به مردم درباره ی عدل چه مطالبی را می آموختند؟ 16) با تشدید درگیری اسلام با مشرکان و ستمگران خداوند چه فرمانی به رسول خدا صلی الله ابلاغ فرمود؟

17) آرمان رسول خدا صلی الله در برقراری عدالت اجتماعی چه بود و در این رابطه چه اقداماتی کردند؟

18) چرا جامعه ی معاصر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم به عصر جاهلیت نامیده می شود؟

19) برخی از نشانه ها و مظاهر جهل و خرافه پرستی در دوره ی جاهلی را بنویسید.

20) اقدامات پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با تکیه بر قرآن کریم در از بین بردن آداب جاهلی چه بود؟

21) اولین آیات نازل شده بر پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم حاکی از کدام حقیقت است؟ 22) ترجمه ی  آیه ی 9 سوره ی زمر را بنویسید. «قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون إنّما یتذکر أولوا الالباب»

23) کدام عوامل موجبات شکست سد جاهلیت و خرافه گرایی را فراهم آورد؟ 24) وضعیت علم آموزی در ایران هم عصردوره ی جاهلی چگونه بود؟

25) دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم در رابطه با علم آموزی چیست؟ 26) دیدگاه جامعه ی جاهلی درباره ی جهان چه بود؟

27) اقدامات رسول خدا صلی الله برای اصلاح نگرش مردم عصر جاهلی درباره ی انسان و جهان را بنویسید.

28) هدف پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم از تبلیغ نگرش خود درباره ی جهان چه بود؟ 29) ویژگی های انسان های تربیت شده در مکتب پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم چیست؟

30) خداوند کدام دیدگاه را در آیه ی 32 سوره ی أعراف اعلام فرموده است؟

31) کدام موارد از سوی خداوند در آیه ی 33 سوره ی أعراف به عنوان حرام معرفی شده است؟

32) وضعیت فردی و اجتماعی زنان را در عصر جاهلی بررسی کنید.

33) برنامه ی رسول خدا صلی الله در إحیای منزلت زن چه تحول عمیقی را در جامعه ی جاهلی به وجود آورد؟

34) آیه ی 97 سوره ی نحل درباره ی یکسانی مقام زن و مرد چه فرمایشی دارد؟  

عصر شکوفایی

درس هشتم                                      

1 ) هر تمدنی نتیجه ی چیست؟
2 ) عظمت هر تمدن وابسته به چیست؟

3 ) چگونه می توان از گذشته عبرت گرفت؟

4 ) نیاکان ما به چه میزان به اندیشه و تفکر توجه داشته اند؟

5 ) پرسشگری جزو کدام آموزش ها در اسلام بوده و در کدام حوزه ها جریان داشته است؟

6 ) نیاکان ما در جهان اسلام علوم بشریرا به چند شاخه توسعه دادند و اقدامات آنان در شهرها چه بود؟

7 ) اشتیاق به علم آموزی چگونه درکلام دانشمندان اروپایی توصیف شده است؟

8 ) موقعیت دانشگاه های اسلامی در نزد اروپاییان چگونه بود؟

9 ) وضعیت کتابخانه های مسلمانان پیش ازاختراع صنعت چاپ را بررسی کنید.

10) برخی از دانشگاه های جهان اسلام را نام برده وضعیت آن ها را به طور کلی توضیح دهید11) دانش مسلمین دربرگیرنده ی کدام حوزه ها بوده است؟

12) کدام رشته ها در تاریخ اسلام توسعه ی فراوان یافت؟

13) تمدن قرون وسطایی مسیحی را با اندیشه ی مسلمانان مقایسه کنید.

14) موقعیت علمی شخصیت های مقابل را بررسی کنید: الف- ابونصر فارابی  ب- ابوعلی سینا 

15) برخی از دانشمندان بزرگ اسلامی در رشته های فلسفه و کلام را نام ببرید. 16) سخن ملا صدرای شیرازی را در هماهنگی میان دین و تفکر عقلی بنویسید.

17) اقدامات دانشمندان مسلمان در شاخه ی ریاضی را بنویسید.

18) شخصیت استثنایی مسلمان در تاریخ ریاضی کیست و چه اقداماتی انجام داده است؟

19) سایر ریاضیدانان بزرگ اسلامی و اقدامات آنان را نام ببرید.

20) وضعیت مسلمانان را درامورمربوط به بهداشت و سلامتی توضیح دهید.

21) سوابق محمد بن زکریای رازی را در علم پزشکی بنویسید.

22) منظور از امیر پزشکان کیست؟ اعتبار علمی کتب وی را بررسی کنید.

23) نظریات و تحقیقات ابتکاری این سینا در زمینه های مختلف را توضیح دهید.

24) وضعیت پزشکان مسلمان را در جراحی شرح دهید.
25) اولین بیمارستان مسلمانان در چه سالی، در کجا و با استفاده از کدام تجربه ساخته شد؟
26) وضعیت کلی اولین بیمارستان مسلمین چگونه بود و محل بنای آن چگونه انتخابشد؟
27) وضعیت بیمارستان قاهره را توصیف کنید.

28) دانشمند مسلمان علم گیاه شناسی کیست؟ توضیح دهید.

29) نظر گوستاو لوبون را درباره ی مؤسس علم شیمی بنویسید.

30) درباره ی هر یک از دانشمندان زیر مختصری توضیح دهید:

الف- جابر بن حیان               ب- ابوریحان بیرونی             ج- ابوسعید سجزی               

31) اقدامات مسلمین در ستاره شناسی چه بود و نخستین تأثیر تمدن اسلامی در این رشته مربوط به چیست؟

32) کدام تلاش همپای تلاش های علمی، از جلوه های زیبای تمدن اسلامی محسوب می شود؟

33) در چه صورت درخت علم و معرفت و اخلاق شکوفا و بارور می گردد؟

34) عطش مسلمانان برای دریافت و تبیین معارف قرآن آنان را به چه اقدامی وا می داشت؟

35) علم تفسیر چگونه شکل گرفت؟ برخی از مفسران تاریخ اسلام را نام ببرید.

36) چرا جمع و تدوین حدیث در نزد مسلمانان اهمیت زیادی داشت؟

37) بنا به نقل افراد چند نفر از رسول خدا صلی الله علیه وأله و سلّم حدیث نقل کرده اند؟ توضیح دهید

38) اولین تنظیم کننده ی کتاب در جمع احادیث پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم کیست؟

39) درباره ی علم حدیث شناسی  و علم فقه توضیح دهید.

40) برای به دست آوردن احکام و قوانین از منابع مرتبط یک فقیه باید با در کدام علوم تخصص داشته باشد؟

41) تدوین قوانین فردی و اجتماعی توسط فقها چه تأثیری بر نظام زندگی دارد؟

42) جرج برنارد شاو، نویسنده ی معروف انگلیسی، درباره ی فقه اسلامی چه می گوید؟

43) زندگی سیاسی و روابط اجتماعی پیامبر صلی الله بر چه اساسی بنا شده بود و چه آموزشی در این رابطه به مردم داده بودند؟

44) حاکمان اموی و عباسی پس از رحلت پیامبر صلی الله چه شیوه ای را در حکومت پیش گرفتند؟

45) کدام عوامل باعث شد تا ستمگران برخی ظواهر را مراعات کنند؟

46) قیام امام حسین علیه السلام در برابر یزید با کدام هدف و چه تأثیری صورت گرفت؟

47) حاکمان اموی و عباسی با چه مزاحمت هایی و از سوی چه کسانی مواجه بودند؟

48) دوران حکومت بنی امیه چگونه به پایان رسید؟

49) هدایت اهل بیت پیامبر صلی الله در زنده نگه داشتن سیره ی آن حضرت، چه تأثیری بر حاکمان عباسی داشت؟

50) مبارزات سیاسی قبل از ظهور اسلام را با مبارزات سیاسی دوره ی اسلامی مقایسه کنید

51) اقدامات ننگین حاکمان بنی امیه و بنی عباس را که موجب کاهش استیلای اسلام گردید بیان کنید.

52) برخی آثار با برکت تمدن اسلامی را تا قرن هشتم ذکر کنید.

53) شیوه ی حکومتی امویان و عباسیان به چه چیز منجر شد؟

54) دو تهاجم بزرگ بر پیکره ی جهان اسلام در کدام دوران و از کدام نواحی صورت گرفت؟

55) تهاجم امپراطوری روم از چه سالی، با چه انگیزه ای  و با هجوم به کدام مناطق آغاز شد؟

56) نتیجه ی جنگ های صلیبی رومیان با مسلمین چه بود؟

57) کدام ویژگی در حمله ی مغولان به مرکز و شرق جهان اسلام، مانع از تجدید حیات تمدن اسلامی شد؟

58) فرمان چنگیز مغول به نیروهایش در تخریب ایران اسلامی چه بود؟

59) سرگذشت تلخ شهرهای سمرقند، خوارزم، بلخ، مرو و نیشابور در حمله ی مغول را توصیف کنید.

60) ویرانگری های مغولان به جز در شهرهای مذکور کدام شهرهای دیگر را در بر گرفت؟

61) ویژگی دعوت پیامبر صلی الله علیه وأله و سلّم با نزول قرآن از کدام جنبه قابل تأمل است؟

62) دومین اثر هنری – ادبی اسلام چیست؟

63) محور هنر و ادب تمدن اسلامی چیست؟

64) جلوه گاه اصلی انواع گوناگون هنر و ادب در تمدن اسلامی چیست و کدام هنرها در آن ها جلوه کرده است؟

65) جایگاه شعر در تمدن اسلامی چیست؟

66) جایگاه شعر فارسی د رجهان امروز را بررسی کنید67) توجه شاعران غزلسرا به عشق حقیقی چگونه در اشعار آنان تجلی کرده است؟ مثال بزنید.

68) در بنای باشکوه مساجد چگونه می توان تلاقی دین و هنر را مشاهده کرد؟

69) در هنر اسلامی به کدام اصول توجه ویژه ای شده است؟

70) تاریخچه ی تمدن اسلامی را از آغاز تا افول آن به طور خلاصه بیان کنید.

71) چه عواملی زمینه ساز افول تمدن اسلامی گردید؟

72) امام علی علیه السلام، به فرزندان گرامیش و هر مسلمانی که وصیت نامه ی آن حضرت را می خواند چه سفارشی در مورد قرآن کرده اند؟

پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387
بازگشت - قدرت پرواز (درس ۵ و ۶ پیش دانشگاهی)

بازگشت

درس پنجم                                            

1) حدیثی قدسی در خصوص اشتیاق خداوند نسبت به بندگان خویش بنویسید.

2 ) انسان را از نظر توانایی مقابله با موانع بیرونی با سایر موجودات مقایسه کنید.

3 ) امکان اقدام و قیام علیه خود با کدام وی‍ژگی انسان مرتبط است؟

4 ) امکان قیام انسان، بر علیه کدام «خود» اوست؟ چگونه؟ 5 ) نحوه ی گرایش به خدا را در انسان بررسی کنید.

6 ) اشتیاق خداوند به رستگاری و سعادت بندگان چگونه است؟

7 ) خروج از مسیر الهی چگونه برای انسان رخ می دهد؟

8 ) چگونه با ارتکاب به گناه چراغ عقل و فطرت خاموش می شود؟

9 ) افزایش تدریجی حرمت شکنی در مسیر الهی، چه نتایجی را به بار می آورد؟

10) پرتگاه های خطرناک سقوط انسان در ضلالت کدامند؟ توضیح دهید.

11) گناهان را از نظر میزان تخریب بررسی کنید. 12) تأثیرات مخرب گناهان زیر را مشخص کنید:

الف- دروغ                           ب – مال حرام                               ج – خوار شمردن نماز

13) توجه به ناظر بودن خداوند به هنگام ارتکاب گناه، دارای کدام اثرات است؟

14) وجود کدام ویژگی در انسان امکان «توبه» را برای او فراهم آورده است؟

15) «توبه» به طور کلی به چه معناست؟ معنای آن را در موارد مقابل بنویسید:  الف- بنده   ب – خداوند    16) در آیه ی 39 سوره ی مائده توبه به چه معنا به کار رفته است؟ مشخص کنید

17) چرا در آیه ی 39 سوره ی مائده گناه، ظلم نامیده شده است؟ 18) بین توبه ی بنده و توبه ی خداوند، چه مرحله ای وجود دارد؟

19) با توجه به آیه ی 23 سوره ی اعراف، اگر مغفرت الهی صورت نگیرد چه خواهد شد؟

20) پذیرش توبه چه تأثیری در فرد توبه کننده پدید می آورد؟ 21) چرا برای کسی که متوجه خطای خود شده هیچ اقدامی فوری تر از توبه نیست؟

22) منظور از «پیرایش» در مراحل توبه چیست؟

23) پس از پیرایش، مرحله ی بعدی در توبه چیست؟

24) تأثیر توبه را در پیرایش و مراحل پس از آن در کلام امیر المؤمنین علیه السلام بررسی کنید. 25) حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و أله و سلم درباره ی توبه و تأثیر آن بنویسید.

26) قرآن کریم از توابین با چه عنوانی یاد کرده است؟ 27) توبه را به عنوان تحولی معنوی تعریف کنید.

28) مراحل توبه را نام ببرید29) مرحله ی اول توبه را تعریف کنید.

30) روایتی در ارتباط با لزوم مرحله ی اول توبه بیان کنید.

31) در چه صورت توبه تنها ادعا خواهد بود؟ 32) رکن دوم توبه را نام برده و تعریف کنید.

33) اظهار ندامت و استغفار در چه صورت پذیرفته نیست؟

34) تأثیر منفی استغفار ظاهری چیست؟ حدیثی از امام رضا علیه السلام در این مورد بنویسید.

35) تحول فرد را پس از مرحله ی اول و دوم توبه توضیح دهید.

36) مرحله ی سوم توبه را توضیح دهید. 37) آیا جبران حقوق مردم تنها در مسائل مادی مربوط به آن هاست؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

38) با توجه به لزوم جبران حقوق در توبه، چرا مسؤولیت علما، رهبران سیاسی، دانشمندان و... سنگین تر

 از سایرین است؟

39) وظیفه ی شخص تائب در جبران حقوق مربوط به خداوند چیست؟

40) آیا غیر از مراحل سه گانه ی توبه، مراتب دیگری برا ی آن وجود دارد؟

41) توبه از چه نظر با توحید عملی شباهت دارد؟

42) منظور از توبه ی اجتماعی چیست؟

43) راه اصلاح و معالجه ی جامعه از بیماری ها و انحرافات اجتماعی چیست؟

44) در چه صورت اصلاح جامعه مشکل می شود؟ 45) نمونه هایی از آثار کوتاهی مردم در اصلاح جامعه را ذکر کنید.

46) قرآن کریم در رابطه با توبه ی اجتماعی چه مواردی را تذکر داده است؟

47) سرگذشت حضرت یونس علیه السلام را در رابطه با توبه ی قومش بنویسید.

قدرت پرواز

درس ششم                                       

1 ) تفاوت اساسی میان انسان و سایر موجودات از نظر کار و خاصیت مربوط به هر یک کدام است ؟

2 ) حقیقت اختیار چیست؟ آیا این حقیقت قابل انکار است؟ توضیح دهید.3 ) نشانه های وجود اختیار را نام ببرید.

4 ) تفکر و تأمل را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

5 ) خرسندی پس از کار را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

6 ) احساس شرم و پشیمانی را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

7 ) مسؤولیت پذیری در قبال کار را به عنوان یکی از نشانه های وجود اختیار تعریف کنید.

8 ) هر یک از آیات: 3 سوره ی انسان – 96 اعراف – 11 رعد – 117 هود و 20 شوری، چگونه وجود اختیار در انسان را اثبات می کنند؟

9 ) با توجه به شباهت قدرت اختیار با قدرت تفکر، کدام نکته در ارتباط با اختیار انسان دارای اهمیت است؟

10) تفاوت انسان ها از نظر استفاده از استعدادها چیست؟

11) فرد معتقد به وجود اختیار و آزادی را با کسی که منکر آن است مقایسه کنید

12) اعتقاد به وجود قدرت اختیار  چه تأثیری از بعد اجتماعی دارد؟

13) عدم اعتقاد به اختیار و رواج جبری گری دارای کدام اثرات منفی از دیدگاه اجتماعی است؟

14) در تاریخ اسلام رواج عقیده به جبر مورد استفاده ی چه گروهی بوده است؟ چگونه؟ 

15) چرا اختیار برای هر اندیشه ای قابل تبیین نیست؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.

16) پایه های اعتقاد به اختیار را نام ببرید.

17) اعتقاد به خدای حکیم و مدبر را به عنوان یکی از پایه های پذیرش اختیار توضیح دهید. 18) منظور از حاکمیت قضا و قدر چیست؟

19) معانی لغوی هر یک از واژ ه های «قدر» و «قضا» را بنویسید. 

20) موجودات جهان از کدام جهات قضا و قدر الهی محسوب می شوند؟

21) یکی از پدیده های طبیعت را که به عنوان نمونه ای از قضا و قدر در قرآن بیان گردیده است، نام برده و درباره ی آن توضیح دهید.

22) با توجه به تقدیر و قضای الهی، یک موجود چه وقت ایجاد می شود؟

23) نقشه ی جهان خلقت و خلق موجودات را از نظر ارتباط با قضا و قدر الهی بررسی کنید.

24) هر یک از مفاهیم «تقدیر» و «قضا» ی الهی از کدام صفات خداوند سرچشمه می گیرند؟

25) آیا هر تقدیری متکی بر یک قضا ی الهی است؟ توضیح دهید و نظر قرآن را در این مورد بنویسید.

26) ساده ترین و آشکارترین تقدیرها کدام است؟

27) آیا منظور از تقدیر جهان توسط خدا همان تقدیرات ساده و آشکار است؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

28) چرا هر کاری که از روی اختیار از انسان سر بزند، مشمول تقدیر الهی است؟

29) توجه به مقدر بودن اختیار انسان کدام نتیجه گیری مهم را به دنبال دارد؟

30) در پیدایش یک گل آیا می توان تقدیر الهی و نظام خلقت را از یکدیگر قابل تفکیک دانست؟ چرا؟

31) تقدیر الهی در رابطه با به وجود آمدن یک گل را توضیح دهید.

32) اشتباه انسان در رابطه با تصور محدودیت های ناشی از نظام قانونمند عالم چیست؟

33) اگر نظام حاکم بر عالم نبود چه می شد؟ 34) زیبایی خلقت در ارتباط با اختیار انسان چیست؟ توضیح دهید.

35) برداشت غلط از علم و تقدیر الهی ناشی از چیست و چه اعتقادات مردودی را به دنبال دارد؟

36) علم خداوند را  با پیش بینی درباره ی یک نتیجه مقایسه کنید.

37) بنا بر اصل توحید افعالی هر پدیده مظهر چیست؟ 38) علت هایی که در پیدایش یک پدیده دخالت می کنند، بر چند دسته اند؟ نام ببرید.

39) علل عرضی را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

40) علل طولی را با ذکر یک مثال تعریف کنید.

41) با توجه به علل طولی رابطه ی اختیار انسان با اراده ی خدا را  توضیح دهید.

پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1387
حقیقت بندگی-اخلاص (درس۳ و ۴ پیش دانشگاهی)

حقیقت بندگی

درس سوم                         

1 ) هر یک از عبارات زیر به کدام یک از انواع توحید اشاره دارد؟

الف- سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی ها خداست.                 ب - تنها وجود مستقل خداست.

ج - انسان خدا را به یگانگی می شناسد.                           د -  تنها مدبر و مالک و سرپرست جهان خداست.

2 ) ترجمه ی آیات زیر را بنویسید:

الف- إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم                   ب - و إلیه تُرجَعون

ج  - لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون                                       د - و إلی الله عاقبه الأمور

3 ) با درک کدام اعتقادات انسان به این نتیجه می رسد که تنها باید خدا را اطاعت کند؟

4 ) اگر اطاعت از غیر خدا نا بجا و غلط است، چگونه می توان از پیامبر و جانشینانش علیهم السلام اطاعت کرد؟

5 ) چرا اطاعت از پیامبر و جانشینانش علیهم السلام لازمه ی توحید عملی است؟

6 ) توحید عملی با چه عنوان دیگری خوانده می شود و نتیجه ی چیست؟  7 ) منظور از توحید عملی چیست؟

8 ) آیه 51 سوره ی آل عمران: «إن الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم» چگونه بیانگر ارتباط توحید افعالی و توحید عملی است؟

9 ) انسان موحد دارای چگونه شخصیتی است؟ چرا؟

10) نقطه ی مقابل توحید عملی چیست؟ مراتب آن را بنویسید.

11) تفاوت شرک جلی با شرک خفی در چیست؟

12) انسان مشرک دارای چگونه شخصیتی است؟ چرا؟ 13) در چه صورت انسان با وجود کشش های گوناگون به آرامش خواهد رسید؟

14) شخصیت انسان موحد و انسان مشرک در قرآن چگونه ترسیم شده است؟

15) آرامش انسان موحد در فرمانبری از خداوند چه زمانی کامل می شود؟

16) سخن حضرت یوسف علیه السلام را خطاب به مشرکین بنویسید.

17) منظور از توحید عملی در بعد اجتماعی آن چیست؟ 18) با توجه به بعد اجتماعی توحید عملی، ولایت طاغوت را توضیح دهید.

19) شرط تحقق بعد اجتماعی توحید چیست؟

20) نظام اسلامی حاکم بر کشورمان چگونه منطبق با بعد اجتماعی توحید عملی محسوب می شود؟

21) شباهت های دو بعد فردی و اجتماعی توحید عملی را با یکدیگر بنویسید.

22) در جدول زیر ارتباط آیات را با توحید عملی در دو بعد فردی و اجتماعی آن مشخص نمایید.

آیه

توحید عملی

بعد فردی

بعد اجتماعی

ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم

لا إله إلا هو

إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله

و ما أمروا إلا لیعبدوا إلهاً واحدا

ًأن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت

و من یسلم وجهه إلی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی

23) تفاوت میان مراتب سه گانه ی توحید با توحید عملی چیست؟

24) تقسیم بندی شرک و توحید را بنویسید.

25) عبارت های نماز  را با انواع توحید ذاتی، توحید افعالی و توحید عملی تطبیق دهید.

الف- الحمد لله رب العالمین                        ب – مالک یوم الدین             ج – إیاک نعبد و إیاک نستعین

د – إهدنا الصراط المستقیم                         ه – قل هو الله أحد                     و – لم یلد و لم یولد

ز – و لم یکن له کفواً أحد                           ح – لا إاله إلا الله                     ط – وحده لا شریک له

ی – سبحان الله                                         ک – الله اکبر                            

26) جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید: الف- توحید، محور و روح زندگی ......................، و شرک، محور و روح زندگی ...................... است.

ب – اعتقاد به توحید دارای آثار ................. و .................... است.

ج – تحقق توحید در فرد و در جامعه دارای ................... و ........................ است.

27) چرا برخی ار افراد در تبیین علمی پدیده های جهان، تدبیر خدا را نادیده می گیرند؟

28)کسانی که از حضور لحظه به لحظه ی حداوند در امور جهان غافلند، در چه شرایطی متوجه حضور خداوند می -شوند؟

29) آیا حوادث شگفت، همواره برای بیدار کردن انسان ها رخ می دهد؟ توضیح دهید.

30) ثبات در قوانین و رویدادهای طبیعی کدام امکان را برای انسان ایجاد کرده است؟

31) وجود کدام شرایط امکان برنامه ریزی برای زندگی را برای انسان ایجاد کرده است؟

32) چه نتیجه گیری درست و نادرستی از عملکرد منظم پدیده های جهان توسط انسان ها صورت می گیرد؟

33) بزرگترین عظمت از دیدگاه دانشمندان در عالم چیست؟

34) حضور خداوند در کدام رویدادهای جهان قابل مشاهده است؟

35) درک حضور خداوند در رویدادهای جهان چه تأثیری بر دانشمندان داشته است؟

36) لازمه ی به با رنشستن توحید نظری چسیت؟ توضیح دهید.

37) در چه صورت زندگی انسان خدایی تر می شود؟

38) آن چه که امروزه مانع از تأمل انسان ها در جهان خلقت گردیده چیست؟

39) دل مشغولیهای انسان عصر حاضر چه نتیجه ای در ارتباط با توجه به جهان خلقت برای او به بار آورده است؟

40) فقدان فرصت تأمل در جهان خلقت یا فرار از آن چه تأثیری در بینش و نگرش افراد دارد؟

41) وضعیت بت پرستی در جهان کنونی چگونه است؟

42) جوهره ی بت پرستی چیست؟

43) با توجه به جوهره ی بت پرستی، وضعیت کنونی جهان از نظر بت پرستی چگونه است؟

44) معیارهای ثابت شرک و بت پرستی از دیدگاه قرآن کریم کدامند؟

45) ریشه ی بت پرستی و شرک جدید چیست؟

46) در مسیر شناخت بت پرستی و شرک جدید توجه به کدام نکته حائز اهمیت است؟

47) جلوه هایی از شرک جدید را در ساختارهای مختلف زندگی بشر بررسی کنید.

اخلاص

درس چهارم                                            

1 ) هدف از خلقت انسان در آیه ی 56 سوره ی ذاریات چگونه بیان شده است؟

2 ) وظیفه ی انسان برای تحقق توحید عملی چیست؟

3 ) مسیر توحید عملی چگونه مسیری است؟

4 ) پاسخ خداوند به دعای مؤمنینُ در سوره ی حمد (اهدنا الصراط المستقیم) چیست؟

5 ) رابطه ی دین و صراط مستقیم چیست؟

6 ) مراتب بندگی افراد وابسته به چیست؟

7 ) زندگی انسان صحنه ی نزاع بین کدام جهت گیری هاست؟

8 ) در خواست خداوند از انسان در نزاع همیشگی وی در زندگی چیست؟

9 ) در خواست خداوند از انسان در بندگی کردن چگونه در وجود او نهاده شده است؟

10) وظیفه ی انسان در اجابت درخواست بندگی خدا از وی چیست؟

11) اخلاص در بندگی و توحید عبادی به چه معناست؟

12) میزان پیشروی انسان در مسیر بندگی و اخلاص چه تأثیری بر او دارد؟

13) نحوه ی سرسپردگی انسان به خداوند چیست؟

14) پنج مورد از ثمرات توحید عبادی و اخلاص در بندگی را نام ببرید

15) زندگی پیشوایان دینی ما علیهم السلام، بیانگر کدام حقیقت در رابطه با توحید عملی است؟

16) راه های پیشروی در مسیر بندگی کدامند؟

17) اولین قدم برای ورود به صراط مستقیم چیست؟

18) خضوع در مقابل حق دارای چه نتایجی است؟

19) کسانی که حق پذیر نیستند، چگونه راه ورود حق را به روی خود می بندند؟

20) نقش «دل» در دوست داشتن چیست؟

21) نتیجه ی پاسخ دل به هوی چیست؟

22) حقیقت اسلام چیست و بزرگترین حق کدام است؟

23) قرآن کریم همواره ایمان را همراه با چه چیز معرفی کرده است؟ چرا؟

24) در جامعه ی اسلامی قرون اول و دوم هجری در رابطه با ایمان کدام انحراف فکری پیدا شد؟

25) برخورد امامان شیعه علیهم السلام با گروه «مرجئه» چه بود؟

26) جایگاه ایمان در منطق اسلام چیست؟ 27) پیامبر اسلام صلی الله علیه و أله و سلم در مورد لزوم عمل چه فرمایشی به دختر بزرگوارشان داشته اند؟

28) خداوند به مؤمنین اهل عمل چه وعده ای داده است؟

29) توجه دائمی به معاد چه تأثیری در تقویت عبودیت و توحید عملی دارد؟

30) در قرآن کریم، لزوم توجه به معاد با هشدار و توصیه به چه اموری مطرح شده است؟

31) وظیفه ی  ما در به یاد داشتن معاد و روز حساب چیست؟

32) با مقایسه ی جدی بین کوتاهی عمر دنیا و جاودانگی آخرت، تجارت عاقلانه کدام است؟ و خردمند چه کسی است؟

33) افزایش معرفت در توحید نظری چگونه عامل تقویت توحید عملی محسوب می شود؟

34) قرآن کریم به منظور افزایش معرفت در توحید نظری چه توصیه ای دارد؟

35) قرآن کریم با چه هدفی به طور مداوم و مکرر به تفکر و تعقل دعوت کرده است؟

36) راز و نیاز با خداوند را به عنوان عاملی برای تقویت توحید عملی بررسی نمایید

37) جایگاه ویژه ی نماز را به عنوان یکی از مصادیق راز و نیاز با خداوند توضیح دهید.

38) مهم ترین شرط در درستی نماز چیست؟ توضیح دهید.

39) حضور قلب در نماز چه تأثیری بر سایر فعالیت های انسان دارد؟

40) آیا پیشروی در مسیر بندگی تنها با برنامه های فردی حاصل می شود؟ توضیح دهید.

41) توجه به چه اموری نشاندهنده ی تلاش برای تحقق توحید و عدل در اجتماع است؟

42) کسانی که نسبت به امور اجتماعی بی تفاوتند، تا چه حد در بندگی خداوند پیش رفته اند؟

43) فرمایش پیامبر صلی الله علیه و أله و سلم را در مورد لزوم توجه به امور مسلمین بنویسید.

44) نمونه هایی از توجه به امور مسلمین را در زندگی پیشوایان علیهم السلام بیان کنید

45) وضعیت افراد مختلف را در انجام فعالیت های روزمره بررسی کنید

46) منظور از انگیزه های متعارض در انجام کارها چیست؟ و چگونه این تعارض از بین می رود؟

   1       2       3       4       5       6    >>


www.irLearn.com

*
*
*
*
*
*
*

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ